Socialdepartementet

Regeringen fördelar över 17 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 08:45 CEST

Stiftelsen Institut för Independent Living, JOHANNESHOV
Projektet Mobilitet - Information och stöd för studier, praktik och volontärarbete för människor med funktionshinder
893 000 kr för år 2 av 3
Personer med funktionshinder är kraftigt underrepresenterade bland dem som använder sig av program för studier, praktik och volontärarbete utomlands. En av orsakerna är programmens otillräckliga stöd som t.ex. anpassade bostäder och transportmedel eller personlig assistans. Projektet har utvecklats tillsammans med bl.a. ett nationellt utvecklingspartnerskap och SISUS. Projektet skall inhämta, tillhandahålla, uppdatera och sprida information, råd och stöd rörande möjligheter till praktik, studier och volontärarbete utomlands för människor med funktionshinder. Utvecklingspartnerskapet skall tillsammans med andra aktörer påverka nationella och internationella utbytesprogram för studier, praktik och volontärarbete.
Kontaktperson: Adolf Ratzka Telefon:08-740 42 00

Dövas förening i Stockholm, STOCKHOLM
Projektet Brukarstödscentra för döva
620 000 kr för år 2 av 3
Många döva har en bristfällig skolbakgrund och har därför stora svårigheter att förstå språket i lagar och samhällsinformation. Svårigheterna är ändå större för döva med invandrarbakgrund. Stockholms dövas förening har startat ett Brukarstödscenter där döva kan få samhällsinformation och rådgivning när det gäller bostadsfrågor, frågor som rör socialförsäkringssystemet, studiefrågor, hjälp att överklaga beslut, läkarbesök, kontakter med barnomsorg etc. Stödet kan ges individuellt eller genom föreläsningar och studiebesök hos myndigheter.
Kontaktperson: Marie Aspensjö Telefon: 08-660 05 04

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), STOCKHOLM
Pilotprojektet Forumteater i mag-tarmsjukas tjänst - en väg att påverka fördomar och tabun
400 000 kr för år 2 av 2
Förbundet har tillsammans med Stockholms länsförening i liten skala utbildat medlemmar i metoden Forumteater för att uppmärksamma och tydliggöra attityder och fördomar. Pilotverksamheten skall nu följas upp för att bredda och fördjupa användandet av Forumteater, därefter skall denna verksamhetsform ingå som ett inslag i den ordinarie verksamheten.
Kontaktperson: Solveig Johansson Telefon: 08-642 42 00

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), STOCKHOLM
Projektet Universal Design i Sverige
3 040 000 kr för år 3 av 3
Utformningen av landskap och trädgårdar, stadsplaner, kollektivtrafik, offentlig miljö, byggnader och rum samt formgivningen av produkter och redskap, verktyg, möbler och inredning är av avgörande betydelse för personer med funktionshinder. Det finns därför ett stort behov av kunskap hos olika formgivare om effekterna av olika funktionshinder. För att ge ökad förståelse för behovet av Design för alla genomför förbundet tillsammans med European Institut for Design and Disability (EIDD) Sverige ett utbildningsprojekt riktat till de svenska arkitekt- och designhögskolorna med syfte att öka de direkta kontakterna med brukarorganisationerna. I projektet ingår interna och gemensamma seminarier för skolorna, försöksverksamhet med nya metoder/inslag i grundutbildningen, tävlingsprojekt m.m. Inom projektet spelar utvecklandet av en hemsida en grundläggande och central del som ett arbetsredskap och hjälpmedel för studenter, lärare och yrkesverksamma.
Kontaktperson: Per-Olof Bengtsson Telefon: 08-677 70 10

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), ENSKEDE
Utveckla de lokala föreningarnas verksamhet
920 000 kr för år 3 av 3
Föreningen Sveriges Dövblinda är en liten organisation med tolv lokala föreningar och medlemmarna spridda över hela landet. Allt fler beslut, som har stor betydelse för medlemmarnas liv, fattas av tjänstemän och politiker som, eftersom de träffar så få dövblinda, har mycket liten kännedom om dövblindhet och de omständigheter som dövblinda lever under. Besluten kan därför bli mycket godtyckliga och skilja från kommun till kommun. Många av medlemmarna har svårt att hitta rätt i den kommunala beslutsprocessen och måste om och om igen förklara sina behov inför olika tjänstemän. De kan inte ta till sig kommunens vanliga information och blir osäkra, vet inte vad som finns och får inte alltid tillgång till adekvat service. Riksföreningen arbetar i projektet för att ge representanter från de lokala föreningarna individuellt utformade utbildnings- och handlingsplaner för att de sedan skall kunna arbeta inom sitt geografiska område med uppsökande verksamhet, information m.m.
Kontaktperson: Sven Sjöberg Telefon: 08-39 90 00

Härnösands Folkhögskola, HÄRNÖSAND
Projektet TOLKMAT - Materialframställning för teckenspråksutbildning inom folkhögskolan
1 500 000 kr för år 3 av 3
Ett projekt som genomförs tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund och föreningen VIS (Vuxendöva i Sverige). Projektets syfte är att framställa material i digital form för teckenspråkstolkutbildning som genomförs vid sju folkhögskolor.TÖI (Stockholms universitets Tolk- och översättarinstitut) är medfinansiär.
Kontaktperson: Kjell Forsvall Telefon: 0611-55 46 12

Hjärtebarnsföreningen, STOCKHOLM
Strukturprojekt i en föränderlig värld
677 000 kr
Barnhjärtkirurgin och diagnosmetoderna har utvecklats mycket under senare år. Föreningen väljer nu ut en patientgrupp med Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom (HLHS) för att utföra en pilotstudie. Den kirurgiska behandlingen av HLHS utförs i tre steg med långa sjukhusvistelser. Familjerna vistas relativt långa perioder på sjukhus under barnens första levnadsår och om framtiden för denna nya patientgrupp har man liten erfarenhet. Det finns idag strax under 100 barn med HLHS. Man vill skapa en nationell mötesplats för föräldrar genom en möteshelg och en utbildningshelg. Man vill också utveckla ett faddersystem.
Kontaktperson: Peter Nordqvist Telefon: 0525-325 41

Riksförbundet Attention, ÅRSTA
Skolprojekt - Kunskapsbank inom området skola för elever med särskilda behov/neuropsykiatriska funktionshinder
1 190 000 kr
Riksförbundet Attention är en rikstäckande handikapporganisation för neuropsykiatriska funktionshinder. För barn med neuropsykiatriska funktionshinder är det av oerhört stor vikt hur skolan fungerar. Kraven kan bli oöverstigliga när man har funktionshinder som rör koncentration, kommunikation, perception och oftast även inlärningsproblem och läs- och skrivsvårigheter. Projektets syfte är att kartlägga information, kunskap och samverkansmodeller inom skolans verksamhet samt sprida detta, parallellt som projektet samverkar med en etablerad skola, Centralskolan i Tierp. Ett andra syfte är att skapa riksomfattande nätverk med berörda grupper, föräldrar och skolpersonal som finns runt elever med neuropsykiatriska svårigheter. Målsättningen är att skapa en kunskapsbank med ett brett lösningsbaserat perspektiv.
Kontaktperson: Annika Dahse Telefon: 040-48 07 64

Föreningen Läsrörelsen, STOCKHOLM
Projektet Utbildning och arbete trots dyslexi
1 050 000 kr
Föreningen Läsrörelsen ska tillsammans med Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden utveckla och sprida kunskap om vad som krävs för att klara sig i vårt samhälle trots läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Projektets syfte är att samla information och utveckla kunskap om varför somliga klarar sig bättre än andra trots stora läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vilka positiva erfarenheter det är som hjälpt dem genom skoltiden och gör att de går vidare till högre studier, kvalificerade yrkesutbildningar eller ett i övrigt fungerande vuxenliv. Projektet genomförs i samarbete med Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS), Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB), Hjälpmedelsinstitutet, Specialpedagogiska Institutet och Svenska Dyslexiföreningen och informationen kommer att presenteras i lättillgänglig form, dels som bok med cd-rom dels på organisationernas hemsidor på internet.
Kontaktperson: Bengt Westerberg Telefon: 08-462 95 40

Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) i Stockholm, STOCKHOLM
Projektet Bryggan
1 850 000 kr för år 2 av 3
Detta är det andra året av ett treårigt projekt. Barn till frihetsberövade är en utsatt och bortglömd grupp. Att växa upp med en kriminaliserad och eller/missbrukande förälder är en riskfaktor när det gäller att utveckla egen kriminalitet och drogmissbruk. KRIS bedriver tillsammans med Föreningen Bryggan Stockholm ett projekt för att utveckla och stödja aktiviteter som direkt kan hjälpa barnen i deras vardag. Man har barn- och ungdomsaktiviteter, gruppverksamheter, föräldragrupper, föräldrautbildning för frigivna föräldrar, föräldrar inom kriminalvård samt deras anhöriga, föräldraläger, rådgivning och man bedriver besöksverksamhet inom kriminalvården. Under det andra projektåret fortsätter verksamheten med att utveckla och stödja aktiviteter som direkt kan hjälpa barn och ungdomar i deras vardag.
Kontaktperson: Birgitta Grytberg Telefon: 0704-94 07 86

Danshögskolan, STOCKHOLM
Projektet Dansterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa - icke verbal behandling för aggressivt utagerande pojkar och depressiva inåtvända flickor
730 000 kr för år 2 av 3
Danshögskolan genomför tillsammans med RSMH-Karlstad detta projekt mot bakgrund av att psykisk ohälsa, som allvarligt handikappar barn och ungdomar, ökar. I projektform skall man pröva och utvärdera en i Sverige relativt ny behandlingsform, som kan vara ett komplement/alternativ till övrig behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Projektet har som mål att pröva och utveckla en ny behandlingsmetod – stödjande dansterapi – för två grupper inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården.
Kontaktperson: Erna Grönlund Telefon: 08-459 05 34

Sveriges Blåbandsförbund (SBF), ÖREBRO
Projektet Barn i farozonen
700 000 kr för år 2 av 3
Blåbandsrörelsen är en del av den traditionella nykterhetsrörelsen i Sverige. Genom sin systerorganisation i Norge har Blåbandsrörelsen fått rättigheterna till en aktivitet som heter Barn i farozonen. Förbundet vänder sig till föräldrar och vuxna som arbetar nära barn. Man koncentrera sig på vuxna runt barn i åldern 0–4 år. Genom projektet skall man prova ut metoder så att förståelsen och kunskapen om hur den vuxnes bruk av alkohol påverkar barnen. Man testar materialet i några försöksområden i kontakt med mödravårdscentraler och barnavårdscentraler.
Kontaktperson: Lars-Åke Stenström Telefon: 070-659 29 25

Hjälpmedelsinstitutet, VÄLLINGBY
Projektet Jämspelt i leken - Tillgängliga lekplatser för barn med funktionshinder
670 000 kr
Hjälpmedelsinstitutet skall i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet för Utvecklingsstörda
Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Synskadades Riksförbund (SRF) och Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda (DHB) genomföra ett projekt med syfte att bidra till att lekplatser utformas så att de är tillgängliga för barn med funktionshinder. Målsättningen för projektet är att utarbeta en intresseväckande skrift med praktiska råd och goda exempel samt att ordna ett seminarium om tillgängliga lekplatser. Skriften ställer frågorna och ger svar på: Vad utmärker lekplatser med bred tillgänglighet, vad är viktigt att beakta vid anläggning av nya lekplatser och hur kan befintliga lekplatser förändras och kompletteras för att bli tillgängliga i vid bemärkelse. Man kommer att ha kontakter med Handikappombudsmannen, Barnombudsmannen, Svenska Kommunförbundet samt andra berörda myndigheter och organisationer.
Kontaktperson: Gunilla Hammarskiöld Telefon: 08-620 17 00

Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), FARSTA
EMIL-projektet
1 957 000 kr för år 3 av 3
För att personer med funktionshinder skall kunna aktivera sig fysiskt krävs bl.a. att det erbjuds allsidiga rörelseaktiviteter i dagis, förskola och fritis, att det finns en anpassad idrottsundervisning och att det finns handikappidrotts- och idrottsföreningar med nödvändig lekkompetens och träningsförutsättningar i närheten. Det mest primära behovet idag är att utveckla och genomföra lämplig fortbildning av tränare, idrottsledare och lärare i hela landet. Målet med projektet är att utveckla en svensk modell för en sådan utbildning och att utveckla och producera adekvata läromedel för aktuell utbildningssatsning. Dessutom vill man skapa förutsättningar att få elever med funktionshinder integrerade och inkluderade i skolans idrottsundervisning på ett bra sätt. Svenska Handikappidrottsförbundet vill i samverkan med Aktivt Liv i Västernorrland, Idrottshögskolan Stockholm och Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott försöka åstadkomma detta. Under projektår tre kommer pilotutbildningsinsaster i föreningslivet att göras, man färdigställer skolläromedel, producerar en cd som komplement till de skriftliga läromedeln och förbereder för implementering och fortsättning efter projektets avslutande.
Kontaktperson: Kennet Fröjd Telefon: 0278-258 45

Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), FARSTA
Projektet Träningslära för rullstolsåkning
885 000 kr för år 3 av 3
Rullstolsidrottare och andra rullstolsburna tränar enligt samma principer som idrottare utan funktionshinder trots att förutsättningarna är helt olika. Förbundet utvecklarr tillsammans med föreningen Rekryteringsgruppen och Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott som är knutet till Riksidrottsgymnasiet för handikappidrott i Bollnäs en träningslära för rullstolsåkning. En sådan utveckling av träning kan medföra att nyskadade och födelseskadade kan rehabiliteras och habiliteras snabbare och bättre, att rullstolsidrottare skall kunna träna effektivare och generera större framgångar i stora tävlingar och att flera rullstolsidrottare skall kunna träna mer effektivt även i sitt närområde.

Kontaktperson: Kennet Fröjd Telefon: 0278-258 45

Anita Lönnerheden
Departementssekreterare
08-405 35 16