Socialdepartementet

Regeringen fördelar över 9 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 10:59 CEST

Gunhild Malmqvist
Ämnesråd
08-405 33 42

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), STOCKHOLM
Projektet Utveckling av krisgrupp för döva
740 000kr för år 3 av 3
I varje kommun och på många större arbetsplatser finns krisgrupper
(POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer)). Ingen av dessa grupper är anpassade till barndomsdöva
med teckenspråk som första språk. Projektet som syftar till att finna
modeller som tillgodoser dövas behov bedrivs tillsammans med
Socialstyrelsen och Räddningsverket. Fem regionala krisgrupper har
upprättats. Förbundet skall nu föra ut erfareneheterna till hela
organisationen bl.a. genom att utarbeta
informationsmaterial.Kontaktperson: Hans Smedberg Telefon
0709-102901
Riksförbundet BRIS - Barnens Rätt i Samhället, STOCKHOLM
Projekt för att utveckla och förstärka barns möjligheter att via
Internet kommunicera med BRIS, tilläggsanslag546 000 kr för år 2 av 2
Detta är det andra året av projektet. Barnens Hjälptelefon har funnits
i över tjugo år och är etablerad som en självklarhet för Sveriges barn
och ungdomar. Som ett komplement till hjälptelefonen har en BRIS-mejl
öppnats med syfte att erbjuda barn och ungdomar dialog med en vuxen i
skriftlig form, samt i svaren stödja och bekräfta dem som behöver en
vuxenkontakt. Skrivandet är en ny form för BRIS att stödja barnen
vilket kräver en ny metodik. BRIS bygger upp och utvecklar
organisationen och dokumentationen av BRIS-mejlen med ett system för
rekrytering, utbildning samt handledning av frivilliga som skall svara
på mejl från barn och ungdomar.Kontaktperson: Gunilla Awramidis
Telefon: 08-598 888 32
Härnösands Folkhögskola, HÄRNÖSAND
Projektet Tolkmetodutveckling
450 000 kr för år 1 av 3
Tolkar möter brukare i alla åldrar, från alla samhällsklasser och
kulturer, med och utan funktionshinder. De olika tolkarna har mycket
gemensamt; de måste få kommunikationen att fungera och de tolkar för
grupper som är en minoritet i förhållande till samhället i stort.
Tolkarna ställs ständigt inför etiska frågeställningar och de måste
fatta snabba beslut. De olika tolkarna möter likartade
rättighetsproblem som handlar om demokrati och rättvisa. Mellan
tolkutbildningarna finns statusskillnader på grund av olika möjligheter
till fasta anställningar, utbildningens längd m.m. Därför borde
erfarenhetsutbyte utbildningarna emellan vara utvecklande och höja
kvaliteten på utbildningarna. Härnösands folkhögskola skall nu
tillsammans med Västernorrlands Dövas Länsförbund, SRF Ångermanland
och Vuxendöva i Sverige, Tolk- och Översättarinstitutet, Mo Gårds
Folkhögskola, Strömbäcks folkhögskola och Åsa Folkhögskola under en
treårsperiod genom seminarier och ökad samverkan mellan utbildningarna
på folkhögskolan och med andra folkhögskolor m.m. utveckla
tolkutbildningarna för bättre kvalitet och förståelse för varandras
områden.Kontaktperson: Kjell Forsvall Telefon: 0611-55 46
12
Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Teknik och demens - försöksverksamhet, metodutveckling och
kompetensspridning3 400 000 kr för år 1 av 3
Hjälpmedelsinstitutet skall tillsammans med Alzheimerföreningen i
Sverige och Demensförbundet under en treårsperiod genomföra
försöksverksamhet i två län. Syftet är att öka användningen av teknik
för personer med demenssjukdom för att ge stöd i det dagliga livet för
ökat oberoende, trygghet och säkerhet. Målet är att möjliggöra ökat
kvarboende och att stödja anhöriga och personal i omvårdnadsarbetet.
Man vill bygga upp s.k. resursenheter i två olika län. Enheterna ska
utgå från lokala demensteam. De kopplas till en lokal FoU-enhet som har
koppling till en högskola och nära samverkan med länets
hjälpmedelscentral. Andra samverkanspartner blir lokala
brukarorganisationer, biståndsbedömare, ansvariga för bostadsanpassning
och primärvård inom landsting och kommun. Resursenheterna ska efter
projektets slut kunna bedriva sitt arbete i permanent form. Projektet
skall utvärderas kontinuerligt. Kunskaperna skall vidarebefordras till
olika personalgrupper. Informations- och utbildningsmaterial skall tas
fram för såväl anhöriga och allmänhet som olika
personalgrupper.Kontaktperson: Ingela Månsson Telefon: 08-620 17 18

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN), STOCKHOLM
En bok om oss och neurosedynets historia
590 000 kr
Föreningen skalll göra en bok som belyser alla delar i
Neurosedynkatastrofen, inte bara den medicinska. Boken skall svara på
frågor från forskare, journalister, studerande, skolklasser
m.m.Kontaktperson: Björn Håkansson Telefon:0431-45 13 88
Länsstyrelsen i Östergötlands län, LINKÖPING
Projektet Funktionshindrades rätt till naturupplevelser
350 000 kr
Projektet är ett samarbete mellan HSO och Sveaskog och målet är att
utveckla Omberg-Tåkernområdet så att det blir tillgängligt för personer
med funktionshinder. Man vill anpassa de ordinarie guidningarna för
personer med funktionshinder och utveckla
informationsmaterial.Kontaktperson: Olle Jonsson Telefon: 013-19 65
99
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), STOCKHOLM
Projektet Slöjdcirkus
1 000 000 kr för år 2 av 3
Detta är det andra året av ett treårigt projekt. Alltför få barn har
idag tillgång till en slöjdkunskap som hemslöjden representerar. Det
finns ett stort behov, men det råder brist på vuxna med rätt kompetens
att förmedla hemslöjdens kunnande inom t.ex. skola, barnomsorg och
fritidsverksamhet. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund gör nu
ett rikstäckande och turnerande barn- och ungdomsprojekt i form av en
Slöjdcirkus. Man genomför en tältturné med programverksamhet i 14 län,
startar slöjdklubbar, har ett kompetensutvecklingsprogram, arrangerar
seminarium, utvecklar nya samarbetsformer med folkbildningen och skapar
nya nätverk. Under det andra projektåret går man in i turnéfasen och
man följer i stort den ursprungliga projektplanen.Kontaktperson:
Kerstin Andersson Åhlin Telefon: 08-545 494 51
De Handikappades Samarbetskommitté i Helsingborg, HELSINGBORG
Projektet Brukarstödscentrum
525 000 kr för år ett av två
Samarbetskommittén skall tillsammans med kommunen och regionen,
kommunens invandrarbyrå, studieförbund och andra
frivilligorganisationer utveckla en mötesplats där personer med
funktionshinder kan få snabb och praktisk hjälp med personliga
problem, bara mötas, få rådgivning, ledsagning till möten med
myndigheter m.m. Kommunen står för kostnader för lokal. Målet är att
centrat efter en tvåårig försöksperiod skall bli en reguljär verksamhet
som är knuten till handikapprörelsen och med stöd från kommun och
region.Kontaktperson: Kjell Karlsson Telefon: 042-13 69 70

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Projektet Psykisk ohälsa i media
1 000 000 kr för år 1 av 3
RSMH skall utbilda sina medlemmar och deras företrädare så att de
bättre skall kunna bemöta medias bilder av människor med allvarlig
psykisk sjukdom. Utbildningen skall erbjuda praktisk träning i möte med
journalister, ge kunskap om hur media fungerar och hur man kan utveckla
strategier för sina kontakter med media. Förbundet skall i samarbete
med forskare försöka få svar på vilka vård- och socialpolitiska
konsekvenser medias skildringar fått. Förbundet skall inrätta ett
mediaråd bestående av brukare, närstående, publicister
m.fl.Kontaktperson: Jan-Olof Forsén Telefon: 08-772 33 60
Bunkeflo Idrottsförening, BUNKEFLOSTRAND
Spridning av Bunkeflo-projektet
840 000 kr
Bunkeflo Idrottsförening har i ett projekt stött med arvsfondsmedel och
med hjälp av idrottsrörelse och skola utvecklat och i mindra skala
prövat ett koncept om samarbete för att åstadkomma en ökning av graden
av fysisk aktivitet – lek och idrott – hos skolbarn. Föreningens mål
har varit att en lustbetonad fysisk aktivitet under skoltiden skall
avsätta spår i form av intresse och behov av fortsatt motion och idrott
och dessutom förse barnen med en liten repertoar av färdigheter att
utnyttja på sin fritid i framtiden. Bunkeflo IF:s ambition är att
stimulera och stödja så många skolor och idrottsföreningar i Sverige
som möjligt att starta lokala projekt av samma eller liknande slag som
i Bunkeflo. Man erbjuder utbildning, konferenser och seminarier,
studiecirklar i samarbete med SISU och halvdagsseminarium –
Bunkefloforum. Projektet har utvecklats till ett av Sveriges mest
efterfrågade och uppmärksammade hälsoprojekt. Varje vecka kommer ett
stort antal förfrågningar från elever på gymnasier, vårdskolor,
hälsopedagogiska utbildningar, lärarutbildningar,
idrottsledarutbildningar m.m. Föreningen skall nu sprida och befästa
insatserna i projektet.Kontaktperson: Per Gärdsell Telefon: 0705-76 26
33