Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringsmål

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 12:02 CEST

Regeringen har idag beslutat om proposition (2008/09:4) med förslag till ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371).


I propositionen föreslås att mål där den nya diskrimineringslagen är tillämplig ska avgöras av Arbetsdomstolen i en sammansättning med fem ledamöter, varav en för vardera arbetsgivar- och arbetstagarsidan (s.k. intresseledamöter). Om parterna i målet begär att domstolen ska ha en sammansättning med sju ledamöter, ska dock en sådan sammansättning få användas. Vidare föreslås att domstolen vid hanteringen av diskrimineringsmål även ska vara domför i en sammansättning med tre lagfarna domare vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av annat än arbetsrättsliga frågor som inte sker vid huvudförhandling.

Idag avgörs diskrimineringsmål i regel med sju ledamöter, varav två för vardera arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Diskrimineringskommittén föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 2006:22) att Arbetsdomstolens sammansättning i diskrimineringsmål skulle ändras, så att intresseledamöterna inte skulle utgöra majoritet i målen. Diskrimineringskommitténs skäl var att det inte utifrån sett får finnas några tvivel om att Arbetsdomstolen är opartisk.

Regeringen anser att även om det inte finns någon saklig grund för att intresseledamöterna i domstolen skulle se annorlunda på diskrimineringsmål än de oberoende ledamöterna, bör man ha en ordning där inte ens misstankar om att domstolen skulle vara partisk kan uppkomma.

Propositionen lämnas till riksdagen den 16 september 2008. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, samtidigt med den nya diskrimineringslagen.