Finansdepartementet

Regeringen föreslår ändringar för att förhindra skatteplanering med räntesnurror

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:25 CEST

Förslaget innebär nya regler som begränsar möjligheten att göra avdrag för ränteutgifter vid internt finansierade förvärv av delägarrätter från ett företag inom intressegemenskapen. Det är utformat så att det inte onödigt ska försvåra för normal affärsverksamhet. Därför föreslås att avdrag får göras för ränteutgifter om den motsvarande ränteinkomsten beskattas med minst tio procent. Dessutom föreslås att avdrag får göras om transaktionerna huvudsakligen är motiverade av affärsmässiga skäl.

- Genom att förhindra skatteplanering med räntesnurror kan vi i stället sänka skatterna för företag. På detta sätt förbättrar vi villkoren för företagande i Sverige och skapar förutsättningar för fler jobb och tryggad välfärd, säger finansminister Anders Borg.

Bakgrunden till förslaget är att Skatteverket har identifierat ett antal koncerninterna skatteplaneringsförfaranden, så kallade räntesnurror. Genom olika upplägg kan ränteutgifter dras av i Sverige medan motsvarande ränteinkomst beskattas mycket lågt eller inte alls. Enligt Skatteverkets uppskattningar medför den här formen av skatteplanering ett skattebortfall om minst 7 miljarder kronor per år.

Pengarna som staten får in med de nya reglerna ska återföras till företagssektorn genom sänkta skatter. Förslaget har lämnats i en lagrådsremiss till Lagrådet i dag.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Christina Rosén
Kansliråd
08-405 32 93


Elisabeth Sheikh
Departementssekreterare
08-405 36 49
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra viss skatteplanering inom en intressegemenskap (http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/112299)