Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår förändringar för att minska felaktiga utbetalningar

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 12:01 CEST

Regeringen har idag beslutat om proposition (2008/09:3) som innehåller förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) som rör reglerna om återkrav av arbetslöshetsersättning.

I propositionen föreslås bland annat att ersättningstagare som inte i rätt tid återbetalar ett återkrävt belopp ska debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vidare föreslås utökade möjligheter till avräkning av återkrävda ersättningsbelopp gentemot framtida utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att underlåta att kräva tillbaka felaktigt utbetald ersättning från ersättningsmottagaren.

Förändringarna innebär en anpassning till det som redan gäller på socialförsäkringsområdet, och är ett led i regeringens arbete med att minska felaktiga utbetalningar.

Propositionen lämnas till riksdagen den 16 september 2008. Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 mars 2009.