Utbildningsdepartementet

Regeringen föreslår förändringar i särvux och sfi

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:01 CET

Regeringen föreslår förändringar på området vuxnas lärande. I propositionen Vissa frågor om vuxnas lärande mm 2005/06:148 som nu lämnas till riksdagen redovisas regeringens förslag och bedömningar vad gäller vuxnas lärande. Förslagen är framtagna i samråd med vänsterpartiet och miljöpartiet.

I korthet innebär förslagen att det blir en rättighet att få delta i grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), liknande den som finns i dag då det gäller grundläggande vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

- Det är en viktig markering att särvux nu blir en rättighet för alla som har behov av det. Nu har alla vuxna rätt till grundläggande utbildning, oberoende av om det är inom särvux eller övrig vuxenutbildning, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.

Regeringen föreslår även förändringar vad gäller svenskundervisning för invandrare (sfi). Syftet med utbildningen förtydligas och en minimigräns för genomsnittligt antal undervisningstimmar per vecka föreslås. Vidare föreslår regeringen att kommunen i samarbete med andra aktörer ska verka för att utbildningen kan kombineras med andra aktiviteter, till exempel arbetslivsorientering och annan utbildning eller rehabilitering och i vissa fall sjukskrivning. Utbildningen ska också kunna kombineras med förvärvsarbete.

De som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter ska ha möjlighet att skaffa detta inom ramen för sfi-utbildningen. Läs- och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller annat språk. Vidare bör en fortsatt satsning på kompetensutveckling av sfi-lärare göras.

- Nu förtydligar vi sfi:s roll. Förslagen ska förstärka sfi som en kvalitativ språkutbildning. Språkutbildningen ska ske i samverkan med arbete, studier, eller annan sysselsättning. Detta kommer att medverka till att de studerande går igenom utbildningen snabbare och bättre rustade, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.

Nuvarande bestämmelser om kommunernas och landstingens möjlighet att lägga ut vuxenutbildning på entreprenad förtydligas då det gäller lärares myndighetsutövning. Regeringen bedömer att en försöksperiod bör genomföras då det gäller möjligheten för enskilda utbildningsanordnare att i vissa fall utfärda betyg.

Regeringen föreslår även att ämnesbetyg, gymnasiearbete och gymnasieexamen införs i gymnasial vuxenutbildning.

De nya bestämmelserna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006, med undantag för vissa bestämmelser avseende särvux som föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.


Kontakt:
Anna Wennerstrand
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 40 87
0708-17 01 84
anna.wennerstrand@educult.ministry.se