Finansdepartementet

Regeringen föreslår nya kapitaltäckningsregler

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:15 CET

Regeringen har i dag överlämnat en proposition om nya kapitaltäckningsregler till riksdagen. Propositionens förslag innebär att de EG-regler om kapitaltäckning och stora exponeringar som grundar sig på den s.k. Basel II-överenskommelsen införlivas med svensk rätt genom en ny lag om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Den nya kapitaltäckningslagen ger företagen möjlighet att välja mellan flera metoder när de beräknar storleken på det buffertkapital som de behöver för att kunna möta förluster som beror på de kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som företagen utsätter sig för. Ju mer riskkänslig en metod är desto bättre bild av risken i verksamheten ger den. Den nya lagen kräver att företagen ska ha fungerande riskhanteringssystem för att kunna överblicka riskerna i verksamheten. Företagen ska regelbundet offentliggöra information om sina finansiella förhållanden.

- Det är med stor glädje som regeringen i dag lägger fram förslaget om nya kapitaltäckningsregler, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. De nya reglerna ökar möjligheterna för banker och kreditinstitut att anpassa sin utlåning till den specifika risken hos varje kund, vilket kommer att förbättra lånemöjligheterna och villkoren för många mindre kunder med låg risk för kreditförluster. Det gäller inte minst för många små och medelstora företag som lånar till investeringar och expansion liksom för hundratusentals bolånekunder. De ges möjlighet till lägre räntor som en följd av förslagen.

Den nya kapitaltäckningslagen är en ramlag som bara innehåller övergripande bestämmelser. Lagen kommer att kompletteras med mycket omfattande föreskrifter som utfärdas av Finansinspektionen.

Den nya kapitaltäckningslagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2007.


Kontakt:
Cecilia Erdalen
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66
cecilia.erdalen@finance.ministry.se

Eva Forssell
Ämnesråd
08-405 12 27
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/71800)