Miljödepartementet

Regeringen föreslår nya mycket höga ambitioner för förnybar el i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:50 CET

Energipolitiken ska skapa förutsättningar för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning. På lång sikt är målet att samhället ska få all energi från förnybara energikällor. I propositionen Förnybar el med gröna certifikat föreslår regeringen ett antal åtgärder för att effektivisera elcertifikatsystemet. Sedan de gröna certifikaten introducerades har redan cirka 5 TWh ny förnybar el producerats, systemet bidrog därigenom till att Sverige förra året var nettoexportör av el med 8 TWh. I korthet innehåller propositionen följande förslag:

Höjd ambitionsnivå för den förnybara elproduktionen I propositionen lägger regeringen fram förslag om en ny ambitionsnivå på 17 TWh till år 2016. Det är ett mål som innebär en betydande ökning av den förnybara elproduktion i Sverige.

Elcertifikatsystemet förlängs
Elcertifikatsystemet förlängs fram till år 2030. En sådan förlängning bedöms vara lämplig av flera skäl. Den ger tillräckligt utrymme för stabilitet och långsiktighet för aktörernas investeringar i förnybar elproduktion.

Ny och begränsad tilldelningsperiod för elcertifikat Det nya elcertfikatsystemet är anpassat för att alla anläggningar skall kunna få elcertifikat under en period av 15 år. Anläggningar som var i drift vid elcertifikatsystemets införande föreslås få elcertifikat fram till utgången av år 2012 eller 2014. Tidpunkten för utfasningen beror på vilken typ av elproduktionsanläggning det är och när den byggdes. Begränsningen av tilldelningsperioden görs för att öka fokus på att det är ny elproduktion som ska byggas och för att hålla nere konsumenternas kostnader.

Konsumenternas ställning i elcertifikatsystemet förbättras Förändringar föreslås för att förbättra konsumentens ställning. Förutom en begränsad tilldelningsperiod av elcertifikat föreslås att kvotplikten flyttas från elanvändarna till elleverantörerna. Att flytta ansvaret för kvotplikten till elleverantörerna ger starka drivkrafter till minskade marginaler för elleverantörerna så att kostnaderna för systemet kan minskas.

Ny undantagsregel för elintensiv industri Redan idag är elintensiv industri undantagen från kvotplikten. En förändrad undantagsregel för elintensiv industri föreslås som utgår från det enskilda företagets elanvändning. Den nya begränsningsregeln bedöms bli mer rättvis än den tidigare undantagsregeln.

- Genom propositionen skapas långsiktigt stabila ekonomiska förutsättningar för investeringar i till exempel vindkraft och biobränslebaserade anläggningar. Förslaget innebär en kraftfull satsning på ökad produktion av förnybar el i Sverige, säger statsrådet Mona Sahlin i en kommentar.

Insatserna i propositionen har en bred parlamentarisk förankring. Alltsedan 1997 års energipolitiska uppgörelse samarbetar den socialdemokratiska regeringen med centerpartiet och vänsterpartiet i energifrågorna.Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Magnus Blûmer
Dep.sekr
08-405 28 49

Ulf Sävström
Kansliråd
08-405 22 09