Vänsterpartiet

Regeringen förhalar den nya instansordningen för asylärenden

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 12:49 CEST

Vi som undertecknat detta uttalande är ledamöter för våra partier i Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen. Bakgrunden till vårt arbete är att riksdagen enhälligt fattade beslut i november 2001 om att regeringen till mars 2002 skulle förelägga riksdagen en proposition om
att förvaltningsdomstolarna skulle bli överinstans i utlänningsärenden.

Den lagrådsremiss som regeringen författade hösten 2002 fick så allvarlig kritik av lagrådet att det blev nödvändigt med en översyn av utlänningslagen före ett införande av den nya instansordningen.

Den 27 november 2002 accepterade Jan O Karlsson i riksdagen kravet på en sådan översyn. Vid kontakter mellan partierna och Jan O Karlsson före julen 2002 utlovades att kommitténs arbete skulle ske skyndsamt och
datumet för övergång till ny instansordning utfästes till den 1/1 2005. Likväl tillsattes kommittén så sent att dess första möte inte kunde hållas förrän den 4 juni 2003. Utredningen gavs trots behovet av skyndsamhet inte erforderliga personella resurser. Vid gårdagens sammanträde framkom att bedömningen nu från kansliets sida är att man
inte kommer att kunna avlägga slutbetänkande före maj 2004. Det innebär rimligen att ikraftträdande och därmed övergången till ny instansordning förflyttas ytterligare in i framtiden och knappast kan ske före den 1/1
2006. Det betyder vidare att drygt fyra år förflutit efter riksdagens enhälliga beslut och nästan sex år sedan Kommittén om en ny instans- och processordning (NIPU) förordat förändringen nedläggning.

Vi är starkt kritiska till hur regeringen hanterat detta. Ett överförande av beslut i andra instans i utlänningsärenden till förvaltningsdomstolar är en grundläggande beståndsdel i ett rättssäkert framtida asylprocedursystem.

Sten Tolgfors (m)
Erik Ullenhag (fp)
Sven Brus (kd)
Kalle Larsson (v)
Birgitta Carlsson (c)
Bodil Ceballos (mp)

Mer information: Kalle Larsson, tel. 070-343 96 74

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se