Resenärsforum

Regeringen försenar lag om resenärernas rättigheter

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2011 12:29 CET

Regeringen tillsatte 2008 en särskild utredare, Ulf Lundin, med uppgift att lämna förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken, inklusive förstärkta rättigheter för resenärerna.

Under 2009 överlämnade Ulf Lundin två delbetänkanden till regeringen: En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) och Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik (SOU 2009:81).

Vid kommande årsskifte införs en ny kollektivtrafiklag men ingen lag som förstärker resenärernas rättigheter.

Resenärsforum skrev i september ett brev till regeringen och frågade varför inte resenärernas rättigheter förstärks samtidigt.

Resenärsforum har nu fått ett besked från regeringen i denna fråga. Ärendet hanteras av Justitiedepartementet. Beskedet innebär att regeringen avser att så snabbt som möjligt genomföra förslaget om resenärernas rättigheter i enlighet med lundinska utredningen. De rättigheter som hittills har genomförts är endast de EU-bestämmelser i förordningar som gäller som lag i Sverige och handlar om flygpassagerare och tågpassagerare och de gäller endast för långväga resor. Motsvarande EU-förordningar för båtresenärer och bussresenärer ska införas under 2012.

 I samband med dessa nya EU-förordningar har regeringen för avsikt att inkludera reglerna om regionala resenärsrättigheter enligt den lundinska utredningen i samma kompletterande lag. Det finns inget formellt krav att båtpassagerarförordningen, busspassagerarförordningen och de regionala rättigheterna ska behandlas samtidigt, eftersom den nya kollektivtrafiklagen i Sverige inte har någon direkt motsvarighet i andra EU-länder. Men regeringes avsikt är enligt det besked Resenärsforum har fått att beredningen ska genomföras, inklusive lagrådsremiss, under 2012 och att lagen, inklusive de regionala resenärsrättigheterna, ska kunna gälla från 1 jan 2013.

Resenärsforum finner att denna senareläggning av resenärsrättigheterna är ytterst beklaglig. Det är viktigt att resenärsperspektivet på allvar tas med i all planering, i synnerhet som branschens fördubblingsprojekt bygger på att resandet ska öka - och det kan det bara göra om resenärerna är nöjda och finner kollektivtrafiken attraktiv.

Resenärsperspektivet är en förutsättning för trafikföretagens framgångar. Godtycklighet och produktionstänkande är inte de bästa förutsättningarna. Om det inte kostar något att hantera sina resenärer på ett dåligt sätt, så finns det en stor risk att resenärsperspektivet inte tas på allvar, alldeles oavsett om det är kvalitetsfrågor som förespeglar trafikföretagens ledningar.

Det finns en stor risk att konkurrensen mellan olika trafikföretag kommer att leda till mera krångel och svårare överblick för resenärerna. Trafikföretagen har exempelvis hittills inte visat den vilja att ta fram det enkla allmänt användbara biljettsystem som gör att resenärerna kan välja fritt mellan olika bolag. Alldeles för många företag har istället skaffat sig biljettsystem som inte låter sig kombineras. Det är fortfarande krångligare att resa kollektivt än att resa med bil, och det är den jämförelsen man måste göra. Resenärsperspektivet är att kunna välja fritt mellan olika bolag. Därför är förseningen med kraven på enklare lösningar beklaglig.

Det är inte konkurrensen som är problemet, det är bristen på resenärsperspektiv.

Resenärsforum
Kurt Hultgren
Generalsekreterare
070-788 44 77

 

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.