Miljödepartementet

Regeringen ger i uppdrag att fördjupa bedömningen i GMO-frågor

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 13:35 CEST

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att föreslå hur myndigheterna ska fördjupa sitt samarbete så att sektorsövergripande frågeställningar om etik och riskbedömningar i GMO-ärenden kan fördjupas.

Hanteringen av genetiskt modifierade livsmedel och foder regleras genom EG-rätten. Olika myndigheter har i ansvar att ta fram underlag för Sveriges ställningstagande beroende på användningsområde och vilken organism som modifierats genetiskt.

Riksrevisionen har i en granskning 2006 pekat på att det finns en risk att sektorsövergripande frågor om riskbedömningar och etiska övervägande får en underordnad roll till förmån för sektorsfrågor.

Regeringen har i dag beslutat att Statskontoret får i uppdrag att föreslå hur myndigheterna ska fördjupa sitt samarbete så att sektorsövergripande frågeställningar om etik och riskbedömningar kan göras.

Förslagen ska fokusera på hur berörda myndigheter ska arbeta för en ökad samordning så att både sektorsspecifika som sektorsövergripande aspekter beaktas. Statskontoret ska även se på Gentekniknämndens och Naturvårdsverkets särskilda uppgifter i syfte att utvärdera hur dessa myndigheters uppdrag förhåller sig till behovet av sektorsövergripande bedömningar.

Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 januari 2010.Kontakt:
Karin Rappsjö
Emanuelli
Politiskt sakkunnig
08-405 24 14
070-839 02 06


Charlotta Sörqvist
Kansliråd
08-405 20 89
070-7757701