Sida

Regeringen ger Sida ökat uppdrag: Två miljarder kronor till miljöinsatser 2006

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:37 CET

Sida får regeringens uppdrag att kraftigt öka satsningarna på miljö efter ett nytt regeringsbeslut. Under 2006 kommer därför ytterligare 235 miljoner kronor att gå till miljöinsatser runt om i världen, utöver Sidas planerade miljöinsatser på omkring två miljarder kronor.

- Miljöproblemen är i verklig bemärkelse globala. Men de drabbar de fattigaste människorna hårdast. Det är framför allt de som blir svårt sjuka av föroreningar och giftiga utsläpp, som får sina hem och boplatser förstörda av naturkatastrofer och ser sina försörjningsmöjligheter försvinna på grund av misshushållning med resurser. Hela samhällsstrukturer hotas när miljöförstöringen gör livsutrymmet knappare, säger Sidas generaldirektör, Maria Norrfalk.

Sida har tidigare på regeringens uppdrag föreslagit sex områden som kan förstärkas för att förbättra levnadssituationen för miljontals människor i våra samarbetsländer. Det är till dessa områden de extra 235 miljoner kronorna kommer att gå. Insatserna ska beslutas av Sida efter samråd med ett särskilt råd bestående av representanter från regeringskansliet, berörda myndigheter, näringslivet och miljöorganisationer.

Vatten och sanitet. 2,5 miljarder människor saknar tillgång till sanitet, en miljard saknar tillgång till rent vatten. Över 1,5 miljoner barn under fem år beräknas dö varje år på grund av dålig tillgång till sanitet. Sverige har spetskompetens på området och ökade insatser kan ge snabba resultat.

Kemikaliehantering. Effekten av dålig kemikaliehantering drabbar främst fattiga människor. Övergivna lager ligger ofta i fattiga kvarter, där människor försöker överleva genom att leta avfallsrester. Den globala produktionen av kemikalier har ökat från 7 till 400 miljoner ton årligen mellan 1950 och 2000, och ökningen ser ut att fortsätta.

Hållbar energi och klimat. Säker tillgång till energi är ett viktigt villkor för minskning av fattigdomen. 100 miljoner kvinnor använder biobränsle inomhus i dåligt ventilerade utrymmen. Det är ett av de största folkhälsoproblemen som finns i Afrika i dag. Fossila bränslen från industri och trafik orsakar stora problem genom utsläppen av växthusgaser.

Hållbar stadsutveckling. En stor del av världens befolkningsökning de närmaste 30 åren kommer att ske i städer i låg- och medelinkomstländer. Behoven är stora av ökade satsningar på bland annat avlopps- och avfallssystem i många av dessa länder.

Hållbart naturbruk. 75 procent av världens fattiga lever på landsbygden. En utmaning är att utveckla metoder för tillförsel av växtnäring för att säkerställa jordarnas näringsbalans på ett sätt som är miljömässigt acceptabelt och långsiktigt hållbart.

Utbildning och miljöförvaltning. Ökad miljökunskap, förmåga att analysera miljösituationen i ett land och stärkta institutioner som kan hantera en mångfacetterad miljöproblematik är avgörande för länders möjligheter att själva styra mot en hållbar utveckling.

En satsning på miljöteknik görs dessutom inom ramen för ökningen. Sida ska tillsammans med Sveriges miljötekniska råd, Swentec, och projektexportsekretariatet vid regeringskansliet utarbeta ett program för miljöteknik med särskilt fokus på hållbar stadsutveckling och förnyelsebar energi.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.