Utrikesdepartementet

Regeringen gör riktade satsningar på Afrika

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 15:03 CEST

Regeringen har idag beslutat om en ny regional strategi för Afrika om sammanlagt 3,5 miljarder kronor 2010-2015. Samtidigt har Sverige beslutat öka påfyllnaden i Afrikanska utvecklingsfonden till drygt 2 miljarder kronor 2011-2013.

Regeringen antar idag en ny samarbetsstrategi för det svenska regionala utvecklingssamarbetet i Afrika 2010-2015. Stöd ska även ges till forskningssamarbete. Målet med strategin är ökad förmåga och politiskt samförstånd hos länder och mellanstatliga organisationer i Afrika att hantera gränsöverskridande utmaningar som gäller stabilitet, handel och ekonomisk integration samt hållbar utveckling. De prioriterade samarbetsområdena är: fred och säkerhet; miljö och klimat; ekonomisk integration inklusive handel, näringsliv och finansiella system. Strategin innehåller även en särskild satsning på korruptionsbekämpning.

- Frågor som migration, klimat och fred och säkerhet är gränsöverskridande. Med denna nya och samlade strategi har vi ett verktyg för ett mer effektivt svenskt stöd för att göra de afrikanska samarbetsorganisationerna mer slagkraftiga, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Idag har beslut också fattats om ett utökat bidrag till Afrikanska utvecklingsfonden (African Development Fund, ADF). Givarna har nu kommit överens om ca 70 miljarder kronor i resurser för åren 2011-2013, vilket är en ökning i givarbidrag om ca 10,6 % jämfört med förra perioden. Sverige ökar sitt bidrag med ca 400 miljoner kronor till totalt drygt 2 miljarder kronor och behåller därmed sin andel av fonden.

- I ett kritiskt läge av slutförhandlingarna beslutade vi att ge ytterligare medel till fonden. Detta ökade pressen på andra givare och i slutändan höjde även några av dessa sina bidrag, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Bakgrund

Regional strategi 2010-2015
Det totala anslaget för hela strategiperioden 2010-2015 är ca 3,5 miljarder kronor, inklusive regeringens särskilda antikorruptions- och klimatsatsningar samt forskningssamarbete. Utbetalningsbeloppet för 2010 och 2011 ska uppgå till ca 570 respektive ca 650 miljoner kronor.  För åren 2010-2012 ska totalt 240 miljoner kronor användas till regeringens särskilda klimatsatsning. För strategiperioden ska Sida använda minst 150 miljoner kronor till att bekämpa korruption.

Under strategiperioden ska stödet till Afrikas ledande institutioner öka. En allt större del av stödet ska kanaliseras genom den Afrikanska Unionen (AU) - Afrikas kontinentala samarbetsorganisation med 53 medlemmar och högkvarter i Addis Abeba - samt de regionala ekonomiska gemenskaperna , som till exempel Southern African Development Community (SADC) i södra Afrika.


Afrikanska utvecklingsfonden
Behoven är enorma i de flesta av Afrikas länder. I förhandlingarna har Sverige konsekvent verkat för att göra ADF mer effektivt, med bibehållet strategiskt fokus, så att insatserna ännu bättre kan svara upp mot de behov som faktiskt finns i mottagarländerna. Exempelvis stärks nu ADF:s insatser inom privatsektorutveckling och för ökad regional integration och ländernas eget ansvar, inte minst i fråga om korruptionsbekämpning.

Påfyllnaden av ADF ska ge ökade satsningar inom nödvändig infrastruktur (vägar och järnvägar, förnybar energi och rent vatten), god samhällsstyrning, regional integration och särskilda satsningar på svaga stater. Insatser för att möta klimatförändringarna kommer att integreras på ett tydligare sätt i hela verksamheten.

Slutförhandlingarna har varit svåra. Några större traditionella givare minskade sitt stöd på grund av sänkta biståndsanslag. Andra nyare och mindre givare ökade istället sitt stöd. Kärvare budgetlägen i många länder till trots, lyckades man totalt sett enas om ökade resurser.

Afrikanska utvecklingsfonden, ADF (African Development Fund), grundandes 1972 och ingår som en del i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), vilken grundades 1964. Bankens övergripande mandat är att bidra till hållbar ekonomisk och social utveckling i Afrika genom lån och gåvor till stater och den privata sektorn. Förutom Genom ADF ger banken förmånliga lån och gåvor till de fattigaste länderna. Dessutom finansierar banken privata projekt och lån till medelinkomstländer på i stort sett kommersiella villkor.

År 2009 godkände ADF lån och gåvor för motsvarande 21 miljarder kronor. Detta år var på grund av finanskrisen ett exceptionellt år och från och med 2010 väntas nivåerna att sjunka. AfDB har 53 medlemsländer från Afrika och 26 medlemsländer från övriga världen. Sveriges andel i ADF är 4,35 %, vilket gör oss till den tionde största bidragsgivaren.


Regionala ekonomiska gemenskaper i Afrika
Regional Economic Communities (REC): East African Community (EAC), Economic Community of West African States (ECOWAS), Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), och Southern African Development Community (SADC).


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97