Miljödepartementet

Regeringen har beslutat att överlämna propositionen Leveranssäkra elnät till riksdagen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:42 CEST

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin presenterar propositionen Leveranssäkra elnät vid en pressträff i Växjö fredag 7 oktober.Mötet är öppet för allmänhet och media.

I propositionen föreslår regeringen åtgärder som säkerställer att elöverföringen blir leveranssäker och som skall undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga konsekvenser i form av omfattande och långvariga elavbrott. Regeringens avsikt är att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2006. Propositionen är ett samarbete mellan regeringen, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Propositionen blir offentlig i sin helhet när den överlämnas till riksdagen senast måndag 10 oktober kl. 12.00.

- Den situation som uppkom efter stormen Gudrun har för många människor och företag varit en enorm påfrestning. Elavbrott får stora konsekvenser i ett modernt samhälle. Fortfarande återstår ett omfattande arbete för att människor ska leva tryggare i framtiden. I propositionen finns därför tydliga regler som driver fram investeringar i näten, investeringar som ska genomföras fram till år 2011 men som måste starta genast. Hushållens och företagens rätt till en rimlig kompensation för de olägenheter som uppstår vid elavbrott stärks kraftigt, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

· Lagstadgad ersättning till kund vid avbrott redan efter 12 timmar (fr o m 1/1 2006), vilket kommer att driva på investeringarna med att förbättra näten.
· Högre ersättning till kunder (fr o m 1/1 2006). Ju längre avbrottet varar desto högre blir ersättningen. Regler om miniminivåer och maximinivåer införs. Ersättningen blir högre än den frivilliga ersättningen som nätbolagen idag betalar. · Krav på trädsäkra regionnät. · Ett krav på att oplanerade avbrott inte får överstiga 24 timmar införs i ellagen. Nätföretagen skall uppfylla detta krav senast 2011. · Nätföretagen skall ta fram bättre underlag för att åtgärda brister i elnäten, främst risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner. · Krav på bättre information till kunderna. · Förenklingar för företagen att leva upp till kraven, t ex ökade möjligheter för företagen att producera el i reservkraftaggregat.

Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. Stora delar av samhället kan lamslås när överföringen av el inte fungerar. Det visar inte minst de senaste årens stormar som har lett till omfattande störningar i elförsörjningen. De återkommande och långvariga elavbrotten har förorsakat elanvändarna och samhället omfattande skador.

Funktionskrav
Ett funktionskrav införs som innebär att oplanerade avbrott i elöverföringen inte får överstiga 24 timmar. Nätmyndigheten får i undantagsfall ge dispens från funktionskravet inom en del av ett koncessionsområde. Regionnätsledningarna har en mycket stor betydelse för leveranssäkerheten. Regeringen anser att det är viktigt att så snart som möjligt eliminera risken för avbrott på grund av träd som faller ned på regionnätsledningar. Det bör därför införas regler som gör det möjligt att ställa krav på att luftledningar med en spänning som överstiger 25 kilovolt skall vara utförda som trädsäkra ledningar.

Avbrottsersättning
Regeringen föreslår även en i lag reglerad skyldighet för nätföretag att betala ersättning till elanvändare vid långvariga oplanerade elavbrott. Elanvändare skall ha rätt till en schabloniserad ersättning vid avbrott som varar minst 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen. Regler om minimi- och maximinivåer införs. Avbrottsersättning skall avräknas från eventuellt skadestånd enligt andra bestämmelser. Skyldigheten att utge ersättning skall kunna jämkas i vissa fall. Undantag kan ske exempelvis om arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att linjemontörer ej får skickas ut. Avbrottsersättningen kan även jämkas om skyldigheten att betala ut ersättning framstår som oskäligt betungande. Detta kan innebära en utväg för i synnerhet små bolag som drabbats hårt ekonomiskt. Syftet med avbrottsersättningen är att skapa starka drivkrafter för nätföretagen att säkerställa en hög driftsäkerhet i elnäten och undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga konsekvenser för samhället. Därutöver innebär reglerna också att abonnenterna får en rimlig ersättning för de skador och olägenheter som följer av längre elavbrott.

Underlag för att åtgärda brister i elnätet
Nätföretag skall även vara skyldiga att ta fram ett bättre underlag för att åtgärda brister i elnätet, främst risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner.

Enklare regler för nätföretag
En förenkling föreslås i fråga om möjligheten för nätföretag att i egen regi producera el i reservkraftaggregat.


Tid och plats:
Plats: Växjö konserthus, Karl Birger Blomdahlsalen, Västergatan 14
Datum: fredag 7 oktober
Tid: 10.00

Kontakt:
Stefan Engström
Pressekreterare
08-405 13 44
070-551 90 74
stefan.engstrom@sustainable.ministry.se

Göran Morén
Kansliråd
08-4052207

Anders Lillienau
Rättssakkunnig
08-4052144