Näringsdepartementet

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar bland annat i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 16:28 CET

Europeiska kommissionen har inlett ett s.k. överträdelseärende mot Sverige mot bakgrund av att vissa bestämmelser i lagen inte anses förenliga med EU-rätten. Syftet med förslaget är därför att göra det tydligt att den svenska lagstiftningen är i överensstämmelse med EU-rätten. Förslaget innebär bland annat att näringsverksamhet som omfattas av EU:s gemensamma bestämmelser om fri rörlighet för varor och tjänster inte ska omfattas av lagens krav på etablering genom filial. Vidare tas kravet på att det utländska företagets namn och nationalitet ska ingå i filialens firma bort för att inte bestämmelserna om filialens namngivning ska påverka handeln på EU:s inre marknaden.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2011.

Kontakt

Erik Bratthall
Pressekreterare
072-743 31 57

Elisabeth Kristensson
Departementssekreterare
08-405 14 41

Carl Scheutz
Rättssakkunnig
08-405 59 90