Finansdepartementet

Regeringen har idag beslutat att anta en ny antidiskrimineringsförordning

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 12:02 CEST

- Regeringen har idag beslutat om en förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Genom detta åläggs de 30 statliga myndigheterna som upphandlar mest att i sina upphandlingskontrakt uppställa villkor som skall motverka diskriminering hos leverantörer. Arbetet mot diskriminering måste ske i alla delar av samhället. Detta är ett av många sätt som staten kan bidra till att motverka diskriminering säger Sven-Erik Österberg, minister med ansvar för upphandlingsfrågor.

- Varje år upphandlas det för över 400 miljarder i Sverige. Inom många branscher är stat, kommuner och landsting några av de största aktörerna. Det är viktigt för trovärdigheten inom offentlig sektor att en myndighet föregår med gott exempel. Detta måste gälla även vid upphandling av varor och tjänster. Offentliga medel får inte gå till verksamheterna som diskriminerar, avslutar Sven-Erik Österberg.

----

Regeringen har beslutat att anta en förordning som syftar till att minska diskrimineringen i samhället. I förordningen slås det fast att de 30 största statliga myndigheterna i sina upphandlingskontrakt skall föra in ett antidiskrimineringsvillkor som skall ha till ändamål att motverka diskriminering i den verksamhet som regleras i avtalet. Villkoret skall förenas med något slags sanktion.

Förordningen gäller alla avtal som sluts av dessa myndigheter och som har en löptid om minst åtta månader och har ett beräknat värde om minst 750 000 kronor.

Förordningen skall ha till syfte att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagarna.

I syfte att underlätta tillämpningen av förordningen har regeringen gett Nämnden för offentlig upphandling (NOU) i uppdrag att ta fram allmänna råd om hur sådana villkor lämpligen kan utformas. Uppdraget skall genomföras i samråd med Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappsombudsmannen. De allmänna råden skall också ge vägledning när det gäller lämplig kontroll av att leverantören efterlever villkoren och vilka sanktioner som kan knytas till villkoret.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Rickard Falkendal
Departementssekreterare
08-405 21 32