Näringsdepartementet

Regeringen överlämnar skogsskrivelse till riksdagen

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 14:13 CET

Idag har regeringen överlämnat en skrivelse om skogspolitiken till
riksdagen. I skrivelsen fastslår regeringen att grunderna för svensk
skogspolitik ligger fast men att det finns en del frågor som måste
analyseras närmare. Därför aviseras i skrivelsen att en fördjupad
utvärdering skall göras av skogspolitiken. Utvärderingen kommer att
tillsättas det närmaste året och är avsedd att titta på långsiktiga
effekter.

Ulrica Messing:
- I skrivelsen ställer vi oss bakom den nu gällande politiken. Målen
för skogspolitiken ligger fast. Samtidigt är vi väl medvetna om de
svårigheter som finns när det gäller måluppfyllelse på både miljö- men
kanske framför allt på produktionssidan. När vi analyserar de
svårigheter vi möter ser vi att de inte har med grunderna i
skogspolitiken att göra utan att det är frågor som är fullt möjliga att
åtgärda utan att ändra fundamenten för politiken.

- Det har gått tio år sedan vi gjorde en genomgripande och grundlig
genomlysning av skogspolitiken. Jag ser därför behov av en oberoende
översyn av vad som uppnåtts och vad som skulle kunna göras bättre.

Regeringen anser också att exploaterande förvärv, sk ”skogsklippare”
måste motverkas eftersom förfarandet inte hör hemma i ett ansvarsfullt
skogsbruk enligt skogspolitikens intentioner. Ett första steg är en
mera stringent tillämpning av existerande lagstiftning. Ytterligare
åtgärder kan bli aktuella, och regeringen avser återkomma i frågan
under 2004.

Ulrica Messing:
- Även om antalet skogsklippare är litet i relation till alla de
avverkningar som sker årligen upplevs problemet stort på de orter där
klippare förekommit. Det är viktigt att vi hittar sätt att försvåra
klipparbeteende utan att vi för den skull försvårar för alla de 350 000
seriösa skogsägare som finns i vårt land. Vi arbetar nu intensivt på
Näringsdepartementet för att gå fram med förslag på hur vi skulle kunna
försvåra för oseriösa skogsägare.

För att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar måste arealen skyddad
mark öka. Kvalitén i biotopskyddsområden och områden med
naturvårdsavtal måste säkras genom att former och metoder för skötsel
och tillsyn utvecklas.

Ulrica Messing:
- Grunden när vi skyddar skog måste vara de olika värden vi vill
bevara. Det kan gälla förutsättningar för turism och friluftsliv,
biologisk mångfald eller god vattenkvalitet. Därför måste även formerna
vara flexibla och möjliga att anpassa till behoven. Jag vill utveckla
instrumentet naturvårdsavtal ytterligare.

Denna skrivelse har utarbetats i samarbete med Miljöpartiet.

Skrivelsen i sin helhet hittar du på www.naring.regeringen.se