Naturskyddsföreningen

Regeringen på väg försämra miljöbalken

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 11:15 CET


Miljödepartementet har nu återigen lämnat ett förslag på svagare regler i miljöbalken. Den här gången är det reglerna om MKB, miljökonsekvensbeskrivningar, som varit i stöpsleven. Naturskyddsföreningen anser att förslaget kommer att leda till att fakta undanhålls miljödomstolarna.
Strax innan jul presenterade miljödepartementet ett förslag till förändrade regler om miljökonsekvensbeskrivningar. Förslaget innebär sänkta krav på exploatörer att redovisa fakta när de ska söka tillstånd om miljöfarlig verksamhet. Förslaget har nu remissbehandlats, och Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till att regeringen stressar igenom fundamentala regeländringar i miljöbalkens hjärta:

– När myndigheter och domstolar ska bedöma om ett nytt sopförbränningsverk, en kemisk industri eller en väg ska få tillstånd, är det fullständigt centralt att man har gedigna fakta på bordet. Annars blir prövningarna verklighetsfrämmande och då vet vi att det är naturen och närboendes hälsa som blir lidande, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Det var i våras som Miljöprocessutredningen lade fram sitt slutbetänkande efter flera års arbete. Utredningens förslag om en varsam förenkling och modernisering av MKB-reglerna i miljöbalken föll emellertid inte miljöminister Andreas Carlgren i smaken. I en presskommentar i augusti 2009 lät miljöministern förstå att ytterligare förenklingar behövdes, och satte tjänstemännen på miljödepartementet i snabbt urholka förslaget.

– Det allra värsta är att regeringen vill slopa kravet på obligatorisk miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsärenden. Den regeln kom en gång till efter att myndigheter i decennier fattat miljöbeslut på svag kunskapsgrund. Nu vill regeringen behålla kravet om verksamheten innebär ”betydande miljöpåverkan”, men det är milt sagt svårt att avgöra innan man gjort just en miljökonsekvensbeskrivning, menar Mikael Karlsson.

Förslaget innehåller också en rad andra försämringar av miljökonsekvensbeskrivningarna. Reglerna som kräver att den som ansöker om tillstånd för miljöfarlig verksamhet måste redovisa andra, alternativa platser försvagas. Länsstyrelsernas börda ökar utan att några nya resurser sägs tillföras. Möjligheten för myndigheterna att få fram faktaunderlag om hela miljöpåverkan när bara en del av verksamheten byggs ut blir betydligt sämre.

– En märklig omständighet är att näringslivet öppet deklarerat att man inte anser miljöreglerna särskilt betungande. Det framgår av Tillväxtverkets årliga enkätundersökningar. Miljölagarna står för en oerhört liten bråkdel av den administrativa bördan om man frågar företagen själva. Därför kostar denna försvagning långt men än den smakar, påpekar Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

För mer fakta:
Naturskyddsföreningens remissvar: www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Remissvar/miljoratt/Remissvar_MKB-forslagNaturskyddsforeningen.pdf

Miljödepartementets förslag ”Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar”
www.sweden.gov.se/sb/d/344/a/136695

Miljöprocessutredningens förslag ”Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar”
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11597/a/125554

Tillväxtverkets rapport Näringslivets administrativa börda (se sid 9 och 10):
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1245&pageIndex=0

Miljöminister Andreas Carlgrens meddelande, maj 2009:
www.regeringen.se/sb/d/117/a/125856

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Oscar Alarik, jurist 070-6113229
oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00