Sveriges Byggindustrier

Regeringen positiv om arbetsmiljön inom bygg

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2012 16:01 CEST

Sveriges Byggindustrier kommenterar regeringens budgetproposition inom byggbranschens områden.

Arbetsmiljö
Regeringen konstaterar att inom byggverksamheten minskar antalet dödsolyckor och arbetsplatsolyckor trots att antalet sysselsatta sett över längre tid legat på ungefär samma nivå.– En trendmässig minskning av olyckorna innebär att byggföretagen blivit bättre på att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Men vi har en nollvision och kommer att fortsätta med vårt engagemang i företagens säkerhetsarbete, säger Ola Månsson, vd.
I likhet med regeringen anser Sveriges Byggindustrier att det är viktigt att följa upp och analysera utvecklingen beträffande dödsolyckor och arbetsskador. Vi ser med tillfredställelse på att regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att inrätta en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö. Inom bygg-och anläggningsområdet strävar parterna gemensamt efter att inrätta ett Kunskapscentrum för arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter har gemensamt ansvar när det gäller utbildning, information och kunskapsspridning.
Förslaget om ett register över utstationerade arbetstagare med en nåbar kontaktperson kommer att förbättra möjligheterna att upprätthålla säkerheten på byggarbetsplatserna. Det kommer samtidigt att försvåra för företag som använder dålig arbetsmiljö som ett konkurrensmedel.
– Sveriges Byggindustrier inledde i våras en särskild långsiktig satsning kallad ”En säker arbetsplats”. Målet är att inga olyckor ska inträffa på byggarbetsplatser i Sverige. Arbetet kommer framförallt att vara inriktat på att öka kunskaperna och kompetensen i branschen, säger Charlotta Gottschalk Dieden, ansvarig för "En säker arbetsplats".

Arbetsmarknad
Det är positivt att regeringen skjuter till medel som innebär en sänkt arbetsgivaravgift. Detta kommer sannolikt att öka möjligheten för ungdomar att komma ut i arbete och även öppna för arbeten som annars kanske inte hade tillsats med någon resurs. Sveriges Byggindustrier ser också positivt på de trepartssamtal som sker med regeringen och parterna om ungdomsarbetslöshet.
– Vi har konstruktiva samtal som kommer att leda till förslag som minskar ungdomsarbetslösheten. Eftersom vi är den sektor som sätter flest ungdomar i arbete så har vi mycket att bidra med, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef. På byggsektorns bord finns bland annat tankar om att utveckla lärlingssystemet och ta fram förslag till en yrkesintroduktion som skulle ge ungdomar möjlighet att prova på att arbeta hos byggföretag.

Bostadsfrågor
Regeringen lägger fram förslag för att bland annat förenkla byggreglerna för studentboenden, korta länsstyrelsernas handläggningstider för överklaganden och förändra regelverket för andrahandsuthyrning. Totalt innebär förslagen förstärkningar med 200 miljoner inom det bostadspolitiska området.
– En annan mycket positiv tanke i budgeten är att regeringen aviserar en översyn av reglerna kring riksintressen. De nuvarande reglerna utformades under 70-, 80- och 90-talen utifrån ett annat syfte och under en tid då bostadsbrist var ovanligt, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor.
Sveriges Byggindustrier välkomnar en översyn av regelsystemet och ser fram emot en lagstiftning som får en bättre balans mellan riksintressen och bostadsbyggande. En längre kommentar finns på http://www.bygg.org/verksamhet/husbyggnad__251

Energi
Satsningen på demonstration av energieffektiva s.k. nära-nollenergibyggnader, ser Sveriges Byggindustrier ser positivt på, men anser att det är för sent att börja 2014 om projekten ska hinna utvärderas och ligga till grund för reglerna för nära-nollenergibyggnader som ska gälla alla byggnader senast 2021.
– Det är långa ledtider i byggbranschen. Projekten behöver starta omgående om de ska hinna utvärderas i tid. Vi anser att därför förstärkningen bör komma redan 2013 och att det befintliga demonstrationsprogrammet Lågan bör användas för att kanalisera stödet, säger Maria Brogren, energiexpert. Det är också viktigt att säkerställa kunskapsuppbyggnad i byggföretagen eftersom det är de som ska bygga framtidens lågenergihus.

Forskning
Sveriges Byggindustrier välkomnar ökade anslag för forskning om hållbart samhällsbyggande.
– Det behövs mer forskning om allt från planering för hållbara städer, via samverkansmodeller och finansieringslösningar till själva byggtekniken och driften. För att resultaten ska få genomslag i praktiken är det viktigt att byggföretagen får vara med redan i problemformuleringen, säger Ola Månsson, vd.
Forskningssatsningar på våra högskolor är en förutsättning för kvalificerade utbildningar och ger ett bra underlag till kompetenta medarbetare till våra medlemsföretag.

Infrastruktur
Regeringen har redan tidigare aviserat ambitions- och nivåhöjningar inom infrastrukturområdet, vilka Sveriges Byggindustrier bedömer som politiskt stabila. Av dagens redovisade budgetförslag framgår att satsningarna kommer igång 2013 då budgeten ökar med 1,5 miljarder kronor. Sedan ökar anslagsnivån under 2014-2016 med i genomsnitt 5,5 miljarder kronor jämfört med dagens nivå.
– Med den trafikutveckling som förväntas och med de brister som finns i systemen idag är det nödvändigt att nivån höjs så att Sverige kan ha väl fungerade transporter i framtiden, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur.
Regeringen räknar med Trafikverkets interna effektivisering och föreslår att dessa pengar flyttas ut i produktionen. Detta, tillsammans med andra aktiviteter, visar på att vi tillsammans inom branschen kan bidra till att skapa mer infrastruktur för skattebetalarnas pengar. Vi hoppas att det i den kommande infrastrukturpropositionen finns öppningar för alternativa finansieringsformer som kan skapa än mer möjligheter att effektivisera produktionen.

Utbildning
Inom utbildningsområdet finns en hel del nyheter i budgeten att glädjas över. Till exempel satsningen på nyrekrytering av yrkeslärare, resurser för ökad kvalitet på arbetsförlagt lärande och en flerårig satsning på handledarutbildning. Vi har efterfrågat ökade resurser till yrkeshögskolan, där många ansökningar om att anordna utbildningar har fått avslag pga brist på finansiering, men frågan är om det räcker med 1500 platser ytterligare? Högskolorna får också del av resurstillskottet men vi känner en viss oro för satsningen på allt utom teknisk och naturvetenskaplig utbildning när det gäller ersättningsnivåerna. Regeringen föreslår också omfördelning av resurserna för att utöka antalet platser inom högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna med sammanlagt 200 nybörjar platser vardera.
– Men visst måste regeringen ha glömt en nolla på slutet? Åtminstone när det gäller högskoleingenjörsutbildningarna krävs det en rejält utökad satsning för att förhindra en kommande brist på ingenjörer, säger Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning. En längre kommentar finns på: http://www.bygg.org/skola

För kompletterande information, kontakta: Ola Månsson, 076- 787 87 04, ola.mansson@bygg.org, Mats Åkerlind, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org, Charlotta Gottschalk Dieden, 072-511 6311, charlotta.gottschalk-dieden@bygg.org, Björn Wellhagen: 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org, Maria Brogren: 0761-36 09 10, maria.brogren@bygg.org, Lars Redtzer: 072-538 02 10, lars.redtzer@bygg.org, Lars Tullstedt: 0733-90 09 70, lars.tullstedt@bygg.org,

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org