Utrikesdepartementet

Regeringen presenterar sin syn på EU:s framtid

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 16:47 CEST

Regeringen överlämnar i dag en skrivelse till riksdagen inför EU:s regeringskonferens som inleds den 4 oktober då EU:s stats- och regeringschefer och utrikesministrar samlas i Rom. I skrivelsen "Europeiska konventet om EU:s framtid" (2003/04:13) redogör regeringen för sin syn på det förslag som tagits fram av konventet om EU:s framtid.

- Konventets förslag är en god grund för regeringskonferensen. Det ökar tydligheten och gör EU mera effektivt, demokratiskt och öppet, säger tillförordnade utrikesminister Jan O. Karlsson.

Unionens grundläggande mål och värderingar moderniseras i konventets förslag. Samarbetet på det rättsliga området förstärks och unionens möjligheter att agera gentemot omvärlden förbättras. Regeringen menar att konventets förslag till maktfördelning mellan EU:s institutioner är rimlig.

Samtidigt pekar regeringen i skrivelsen på möjliga förbättringar av konventsförslaget. Beslut om skatter, försvarspolitik och stora delar av utrikespolitiken bör också i fortsättningen fattas med enhällighet. Förslaget om ett särskilt ministerråd för all lagstiftning ifrågasätts, liksom förslaget att länderna med enhällighet skulle kunna fatta beslut om att övergå till majoritetsbeslut på nya sakområden inom fördraget. Ordförandeskaps-funktionen i rådet och den föreslagna ”utrikesministerns” roll behöver också utvecklas, menar regeringen.

Regeringen fäster också vikt vid de konstitutionella aspekterna av förslaget till nytt fördrag. I ett särskilt kapitel i skrivelsen utvecklas hur konventets förslag förhåller sig till bestämmelserna i den svenska grundlagen. Bedömningen är att konventets förslag inte står i strid med bestämmelserna i regeringsformen.

Regeringens skrivelse blir det andra steget av tre i den konsultationsprocess kring ett nytt EU-fördrag som påbörjades efter det att konventet avslutat sitt arbete. Det första steget var det breda remissförfarande som genomfördes mellan slutet av juli och början av september då en departementspromemoria tillsammans med förslaget från EU:s framtidskonvent sändes till drygt 130 remissinstanser. Nästan alla svarade på remissen.

Efter motioner, utskottsbehandling och debatt och beslut i kammaren återkommer riksdagen under november månad med ett betänkande som svar på regeringens skrivelse. Det blir det tredje steget i processen.

– Det finns ett brett stöd hos remissinstanserna för förslaget till ett nytt konstitutionellt fördrag, men det finns också viktiga synpunkter som vi fångat upp, säger Jan O Karlsson. Regeringen kommer att ha en nära dialog med riksdagens EU-nämnd under förhandlingarna och vara en aktiv och konstruktiv partner i regeringskonferensen, konstaterar Karlsson.

Skrivelsen Europeiska konventet om EU:s framtid (2003/2004:13) finns tillgänglig på UD:s webbplats - www.ud.se - under rubriken EU:s framtid. Där finns också den departementspromemoria som låg till grund för remissvaren: Ds 2003:36, Europeiska konventet om EU:s framtid.

Utöver detta kommer det under hösten att göras en särskild remissammanställning.

Odd Guteland
Pressekreterare
08-405 55 50
070-514 55 60

Torbjörn Haak
Kansliråd
08-405 32 39

Jens Odlander
Politiskt sakkunnig
Statsrådsberedningen
08-405 48 41
070-813 57 41

Ingrid Iremark
Presschef UD
08-405 57 25