Finansdepartementet

Regeringen presenterar svensk strategi för att öka stabiliteten på globala finansmarknader

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 10:17 CEST

För att de globala marknaderna ska kunna ge största möjliga bidrag till att öka välfärden i världen krävs stabilitet och gemensamma spelregler. Regeringen presenterar idag en skrivelse (skr. 2002/03:118) till riksdagen som ska utgöra grunden för Sveriges agerande för att motverka kriser och främja internationell finansiell stabilitet.

I en globaliserad ekonomi får kriser i enskilda länder lätt följder över hela världen. Asienkrisen 1997 – 1998 fick till följd att arbetslösheten under krisåren ökade med ungefär 50 % i Thailand och i Sydkorea och Indonesien tredubblades arbetslösheten. Inkomstbortfallet i de drabbade länderna under 1998 var tio gånger så stort som världens samlade bistånd det året. När kriser drabbar dessa länder är det människor utan trygghet och säker försörjning som får betala det högsta priset.

För en ökad stabilitet i det internationella finansiella systemet krävs ramar för marknadens agerande. Regeringen kommer att fokusera på följande områden:

Goda regelverk och ökad delaktighet för utvecklingsländerna Länder och aktörer på finansmarknaderna måste bättre leva upp till internationella regler och rekommendationer. Sverige kommer att driva på för att det internationella samfundet ska bli väsentligt tuffare mot länder och marknader – bl. a en del skatteparadis - som inte genomfört de globala regler som förhandlats fram om stabilitet, tillsyn och öppenhet på finansmarknaderna.

Utvecklingsländerna måste ges möjlighet att införa regler och en effektiv tillsyn för sina finansiella marknader. Sverige kommer därför att arbeta för att de rika länderna ska ge ökat stöd till uppbyggnaden av effektiva regel- och övervakningssystem. Ett förslag som bör studeras närmare är att i-länderna höjer avgifterna för finansmarknadernas tillsyn och avsätter detta belopp till internationella stödinsatser.

Utvecklingsländernas röst och medverkan i reformeringen av det internationella finansiella systemet måste stärkas. Sverige ska därför bl. a arbeta för att u-ländernas inflytande i de multilaterala organisationerna förbättras, bl. a genom ändringar i rösträtten.

Krishantering
När en kris väl inträffar måste organisationer som IMF snabbt kunna hjälpa drabbade länder på olika sätt. Sverige verkar bland annat för att en internationell konkursmekanism inrättas, som gör det möjligt att omförhandla eller skriva ned skulder för länder som hamnat i en ohållbar situation och där den privata sektorn avkrävs ett större ansvar.

Hållbara kapitalflöden
Fria kapitalflöden är inget självändamål, men kan göra stor nytta genom att sprida resurser till investeringar av olika slag. Sverige ska verka för att kapitalliberaliseringar skräddarsys för olika länder och att synen på kapitalflöden blir mer pragmatisk.

- Sverige vill bidra till ett ökat engagemang i det globala samarbetet för att se till att finansmarknaderna hjälper och inte stjälper ansträngningarna att skapa tillväxt, bekämpa fattigdom och bana väg för en rättvisare världsordning, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

- Globaliseringen är en positiv kraft som kan skapa ökad tillväxt och välstånd och förbättra situationen för världens fattiga. Men det kräver att demokratin och politiken håller jämna steg med marknaden, säger Gunnar Lund.

- Jag ser en viktig roll för Europa och EU i detta arbete. Med en av världens största marknader i ryggen och en stark och stabil gemensam valuta kan vi uppträda med tyngd till förmån för mer internationellt samarbete och en rättvisare världsordning.

Karin Pettersson, Vik. pressekreterare
08-543 560 18, 070-244 20 30

Karl Backéus, Departementssekreterare
08-405 32 84, 073-985 46 52