Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar 12,5 miljoner kronor för att främja jämställdheten i förskolan

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 15:50 CEST

Regeringen har fattat beslut om att en jämställdhetsdelegation för förskolan ska tillsättas. Delegationen ska ha som uppgift att lyfta fram, förstärka och utveckla förskolans pedagogiska arbete med jämställdhet. Ordförande och ledamöter kommer att utses under hösten.

– Alla barn ska få utvecklas som individer utifrån sina egna intressen. Forskningen visar tyvärr att barn tidigt blir medvetna och påverkade av könsroller. Som läroplanen anger ska förskolan aktivt motverka traditionella könsmönster. Men tyvärr görs det för lite. Jag tror att jämställdhetsdelegationen kan sprida goda exempel och bidra till en ökad jämställdhet i förskolan, säger förskoleminister Lena Hallengren.

Förskolans betydelse för ett mer jämställt samhälle har ökat genom de senaste fem årens reformer av verksamheten. En läroplan för förskolan infördes 1998. Innehållet i förskolans pedagogiska verksamhet har fokuserat på och förstärkt förskolans roll som en del i det livslånga lärandet. Allmän förskola för fyra- och femåringar, som infördes den 1 januari 2003, har ökat tillgängligheten till förskoleverksamheten.

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Det är därför oerhört viktigt att alla förskolor har en verksamhet som är trygg, rolig, utvecklande och lärorik för alla barn – oavsett kön och bakgrund. Jämställdhetsarbetet i förskolan ska bidra till att flickor och pojkar kan välja sin framtid utifrån kunskap, erfarenhet och intresse.Som framgår av förskolans läroplan, Lpfö98, tillhör jämställdhet mellan könen de värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Skolverkets utvärdering 2003 av förskolan efter förskolereformen 1998, visar dock att flickor och pojkar bemöts olika. Dessutom är jämställdhet en lågt prioriterad fråga i alltför många kommuner och förskolor. Jämställdhet uppmärksammas inte i lika hög grad som andra delar av värdegrunden. För få långsiktiga insatser har hittills gjorts för ökad jämställdhet i förskolan.

Enligt regeringens mening är det därför viktigt att arbetet med jämställdheten mellan könen i förskolan ständigt uppmärksammas och att det intensifieras, förstärks och utvecklas. Det livslånga lärandet måste ses ur ett genusperspektiv, så att traditionella könsroller och könsmönster kan motverkas. Förskolan är ett första och viktigt steg i denna process.Därför satsar regeringen sammanlagt 12,5 miljoner kronor under två och ett halvt år – från december 2003 till och med våren 2006. Delegationen börjar planera sitt arbete redan i december.

Till delegationens uppgifter hör bl.a. att:
·lyfta fram och förstärka det pedagogiska jämställdhetsarbetet inom förskolan genom att bl.a. fördela medel till jämställdhetsprojekt,· välja ut, följa och dokumentera ett antal förskolors jämställdhetsarbete samt sprida dessa förskolors erfarenheter och kunskaper,· lyfta fram och premiera jämställdhetsarbete av god kvalitet i förskolan,· utveckla verktyg för att personal i förskolan ska kunna granska och analysera bl.a. pedagogiska hjälpmedel, lekmaterial och barnlitteratur ur ett könsperspektiv,· lyfta fram goda exempel på insatser i Sverige och i andra länder för att stimulera fler män att söka sig till utbildningar med inriktning mot barn och arbete i förskolan samt även insatser för att behålla män som redan arbetar i förskolan.

Delegationen ska arbeta utåtriktat på olika sätt och i dialog med föräldrar, barn och verksamma i förskolan samt med politiker och verksamhetsansvariga.

Erika Ullberg, Pressekreterare
08-405 28 15, 070-328 88 48