Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Regeringen satsar 70 miljoner på minoritetspolitisk reform

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:56 CEST

Frågan om minoritetspolitikens framtid har utretts och regeringen avsätter nu medel för en minoritetspolitisk reform. Ambitionen är att en proposition om minoritetspolitikens framtida inriktning ska lämnas till riksdagen i mars 2009. Mot denna bakgrund satsar regeringen ytterligare 70 miljoner kronor på åtgärder för de nationella minoriteterna från och med 2010.

Målet för regeringens politik för nationella minoriteter är att ge skydd för dessa och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

En central utgångspunkt för regeringens fortsatta reformarbete är att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och förutsättningar att bevara och revitalisera språk och kultur. Kunskapen och medvetenheten om de nationella minoriteterna och deras förutsättningar ska förbättras i samhället. De minoritetspolitiska mål som riksdagen har fastställt behöver förstärkas så att de nationella minoriteterna kan utnyttja sina lagstadgade rättigheter. Diskriminering av de nationella minoriteterna behöver synliggöras och motverkas. Arbetet med att öka kunskapen om de nationella minoriteterna inom alla samhällsområden behöver fortsätta.

- Erfarenheterna visar att vi har svårigheter med att nå de minoritetspolitiska målen och att de nationella minoriteternas behov inte har beaktats i tillräcklig omfattning, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni som ansvarar för minoritetsfrågorna. För att de nationella minoriteternas rättigheter ska förverkligas måste de olika grupperna få verktyg och större egenmakt att värna sina språk och sina kulturer. Minoritetspolitiken måste konkretiseras så att gruppernas behov verkligen beaktas och att riksdagens erkännande av dem får ett reellt innehåll. Reformen brådskar eftersom vissa av de mindre minoritetsspråken, till exempel sydsamiskan, annars riskerar att gå förlorade.-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om mål och budget för minoritetspolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/9594/a/88600)