Utrikesdepartementet

Regeringen satsar 700 miljoner till de allra fattigaste länderna

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 11:32 CEST

Regeringen har idag beslutat att anslå ett extrabidrag om 705 miljoner kronor till Internationella utvecklingsfonden (IDA). IDA är den del av Världsbanken som riktar sig till de allra fattigaste länderna. Extrabidraget till IDA är en del av regeringens klimatsatsning 2009-2012

- Anpassning till klimatförändringarna i de fattigaste länderna bör integreras i det reguljära utvecklingssamarbetet för att nå önskade resultat, vilket är precis vad IDA har åtagit sig att göra. IDA:s klimatinsatser kommer framför allt att inriktas på anpassningsåtgärder i de fattigaste länderna, men också till viss del på ren energi och energieffektivisering, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

- Extrabidraget till IDA och regeringens klimatsatsning ska ses i ljuset av pågående klimatförhandlingar inom ramen för Klimatkonventionen (UNFCCC). De fattigaste länderna som bidragit minst till klimatförändringarna drabbas ofta hårdast.

- Det är viktigt att vi inför klimatmötet i Köpenhamn visar att vi är villiga att hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig till klimatförändringarna och minska sina utsläpp av växthusgaser, säger Gunilla Carlsson.

Betydelsen av extrabidraget bedöms vara särskilt stor mot bakgrund av att den globala ekonomiska krisen har gjort det ännu svårare för utvecklingsländerna att finansiera klimatåtgärder. Sverige kommer därför att betala ut merparten av bidraget i år.

- Jag vill också framhålla extrabidraget till IDA som ett tydligt exempel på att Sverige står fast vid sina biståndsåtaganden och fullföljer vad vi har lovat. Jag uppmuntrar alla andra givarländer att göra samma sak och utbetala de biståndsmedel de utlovat i tid när de nu behövs som allra mest i de fattigaste länderna. Annars riskerar den globala ekonomiska nedgången att göra så att de framsteg som gjorts i uppnåendet av Millenniemålen går förlorade, säger Gunilla Carlsson.


Kontakt:
Nina Frödin
Politiskt sakkunnig
08-405 49 55
070-363 72 22