Näringsdepartementet

Regeringen satsar på en infrastruktur där användarnas behov sätts främst

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:10 CEST

Regeringen lämnar idag infrastrukturpropositionen "Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt" till riksdagen.

Propositionen är ett led i den långsiktiga planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen. Processen kommer att leda fram till nya transportinfrastrukturplaner för åren 2010-2021. Regeringen kommer efter åtgärdsförslag hösten 2009 från landets regioner och trafikverk att fatta beslut om dessa vid årsskiftet 2009/10.- Förbättrad infrastruktur skapar förutsättningar för jobb och företagande i hela landet. Genom ett trafikslagövergripande synsätt vill regeringen skapa förutsättningar för attraktiva och klimateffektiva lösningar för människor och företag, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

I propositionen föreslår regeringen att den statliga planeringsramen ska uppgå till 417 miljarder kronor för perioden 2010-2021. 136 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll av statliga vägar, inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion samt medfinansiering till enskilda vägar. 64 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll av statliga järnvägar. 217 miljarder kronor ska användas för att utveckla transportsystemet.

- Vi gör nu en kraftig ambitionshöjning i förhållande till tidigare infrastrukturplaner. Årligen förstärks anslagen med 3 800 miljoner kronor. Detta leder till att vi på allvar kan rusta och nyinvestera i svensk infrastruktur, säger Åsa Torstensson.

Utvecklingsmedlen används för investeringar i statliga vägar och järnvägar, medfinansiering av vissa trafikanläggningar, sektorsuppgifter och räntor och amorteringar. Regeringen föreslår dessutom att medel från planeringsramen ska kunna användas för medfinansiering av stora och strategiska åtgärder i farleder och slussar och medfinansiering av enskilda vägar. Driftbidraget till icke-statliga flygplatser blir en del av planeringsramen.

Den statliga planeringsramen förstärks/kompletteras med olika former av medfinansiering till exempel brukaravgifter och trängselskatt. Idag känd medfinansiering under planperioden utgör över 30 miljarder kronor. Medfinansieringslösningar ska aktivt sökas under åtgärdsplaneringen.

Lokalt och regionalt inflytande och ansvarstagande över transportsystemet är eftersträvansvärt och mycket betydelsefullt. Utvecklingen av transportsystemet ska ta hänsyn till de prioriteringar som lyfts fram regionalt och i dialog med näringslivet. Prioriteringarna ska ha användarna i fokus och utgå från ett transportslagsövergripande perspektiv. Regionerna uppmanas att prioritera åtgärder såväl på de regionala som nationella näten.

Med de satsningar som föreslås i propositionen och som åtgärdsplaneringen ska leda fram till förväntas följande förbättringar åstadkommas:

  • Transportsystemet bidrar till tillväxten och att fler människor kommer i arbete i fler och växande företag i hela landet.
  • Arbetsmarknadsregionerna för kvinnor och män vidgas.
  • Akuta flaskhalsar i transportsystemet försvinner.
  • Klimateffektiva resor och transporter underlättas vilket bidrar till att uppnå de klimatpolitiska målen.
  • Tillgängligheten inom storstadsregionerna förbättras.
  • Infrastrukturen vårdas med ökade satsningar på underhåll.
  • Infrastrukturen säkras för att klara klimatförändringarna.
  • Det blir säkrare att färdas på våra vägar.
  • Hela reskedjan och transporten blir bättre samordnad och anpassad till användarnas behov.
  • Samhällsnyttan av satsningar i infrastrukturen kommer att öka.

Läs infrastrukturpropositionen samt om regeringens infrastrukturplanering på www.regeringen.se/infrastruktur


Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77

Ingrid Larsson
Politiskt sakkunnig hos Åsa Torstensson
08-405 23 94

Ann-Katrin Berglund
Projektledare
08-405 37 11

Lena Ericsson
Biträdande projektledare
08-405 39 65