Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar på yrkesutbildning och förskola

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 11:22 CEST

I budgetpropositionen för 2009 som regeringen i dag har presenterat finns satsningar på yrkesutbildning och förskola. Den innehåller också förslag om medel för att öka kunskaperna i matematik, naturvetenskap och teknik.

Mer yrkesutbildning
Budgetpropositionen innehåller ett paket som syftar till att utöka och uppvärdera svensk yrkesutbildning. Totalt föreslås att 1,8 miljarder kronor satsas under tre år. Förslaget innehåller tre delar.

För det första att utvidga försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning till att omfatta 5000 nybörjarplatser 2008/2009, med ambitionen att öka till 6000 nybörjarplatser fr.o.m. läsåret 2009/2010.

För det andra att satsa 1,2 miljarder kronor, inklusive kostnader för studiestöd, under åren 2009-2011 för att stimulera kommunerna att anordna gymnasiala yrkesutbildningar inom komvux (kallat Yrkesvux). Satsningen påbörjas hösten 2009.

För det tredje att tillföra medel för att skapa nya platser inom yrkeshögskolan fr.o.m. dess planerade start den 1 juli 2009. Yrkeshögskolan ska samla eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte finns inom högskolan, exempelvis kvalificerad yrkesutbildning (KY).

Bilaga: Tabell 1 - Satsningar på yrkesutbildning (miljoner kronor)

Förskolelyft
I budgetpropositionen återfinns också fortbildningssatsningen Förskolelyftet. Förskollärare och barnskötare ska ges möjlighet att förstärka sin pedagogiska kompetens i samband med att förskolans pedagogiska uppdrag förstärks och målen i förskolans läroplan förtydligas. Totalt beräknas 600 miljoner kronor satsas på Förskolelyftet under perioden 2009-2011.

En annan satsning som rör barn i förskoleåldern är att regeringen avser att utvidga kommunernas skyldighet att erbjuda allmän avgiftsfri förskola till att omfatta även treåringar från och med hösten 2010. Ytterligare en åtgärd är att regeringen avser att införa barnomsorgspeng från och med den 1 juli 2009. Förslaget om barnomsorgspeng innebär att kommunerna blir skyldiga att, utöver till enskilda förskolor och fritidshem, även ge bidrag till annan pedagogisk verksamhet i enskild regi, dvs. familjedaghem och liknande verksamheter som uppfyller krav på kvalitet och öppenhet. Kommunerna kompenseras för kostnaderna för dessa båda förslag.

Bilaga: Tabell 2 - Satsningar på barn i förskoleålder (miljoner kronor)

Matematik, naturvetenskap och teknik
Regeringen har tagit flera långsiktiga initiativ för att stärka elevernas kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, bland annat genom införandet av nationella prov i matematik i årskurs tre och Lärarlyftet, en stor fortbildningssatsning för lärare.

I budgetpropositionen för 2009 presenterar regeringen ytterligare insatser för matematik, naturvetenskap och teknik. Totalt beräknas satsningen på dessa ämnen omfatta 525 miljoner kronor under perioden 2009-2011, fördelade på 125 miljoner kronor 2009 och 200 miljoner kronor vardera 2010 och 2011. Huvuddelen av pengarna kommer att användas till ett stimulansbidrag. Grundskolor som vill utveckla sin undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik kommer att kunna ansöka om detta bidrag.

Senare i höst kommer regeringen att återkomma med en mer detaljerad beskrivning av övriga delar av satsningen. Två delar är dock redan klara: våren 2009 införs nationella prov i kemi, biologi och fysik i årskurs nio och dessutom avser regeringen att starta ett försök med spetsutbildningar på gymnasiet i bland annat matematik och naturvetenskap hösten 2009.


Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55-------------------------
Läs mer
-------------------------
Budget 2009 - för jobben, framtiden och välfärden (http://www.regeringen.se/sb/d/10909)
Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning (http://www.regeringen.se/sb/d/10924/a/110940)
Reformpaketet Framtiden i BP 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10921)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Budgetpropositionen för 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679)
Regeringen vill satsa på skolväsendet i BP 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10006/a/111736)
Regeringen vill uppvärdera yrkesutbildningen (http://www.regeringen.se/sb/d/10006/a/111744)
Satsningar på förskola och barnomsorgspeng (http://www.regeringen.se/sb/d/10006/a/111738)

-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs mer om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)