Justitiedepartementet

Regeringen satsar ytterligare medel för åtgärder mot hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 13:56 CEST

Regeringen har beslutat att fördela 6,3 miljoner kronor för insatser som rör så kallat hedersrelaterat våld. Beslutet har fattats i samverkan mellan regeringen, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet.

Beslutet innebär i korthet att:
- Domstolsverket får i uppdrag att anordna en särskild utbildning för att öka domarpersonalens kunskaper och kompetens när det gäller hedersrelaterade brott mot flickor och unga kvinnor samt pojkar och unga män. Tidigare har regeringen gett Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten i uppdrag att genomföra liknande utbildningssatsningar.
- Ungdomsstyrelsen får i uppdrag stödja nätverksbyggande insatser för tjejjourerna och kompetensutveckling i frågor som rör så kallat hedersrelaterat våld. Insatserna ska särskilt inriktas på självorganisering av unga kvinnor som riskerar att utsättas för hot och våld. Insatserna kan också riktas till de tjejjourer, som i dag inte arbetar med frågor som rör så kallat hedersrelaterat våld, men som önskar utveckla en sådan verksamhet.
- Myndigheten för skolutveckling får i uppdrag att föreslå och även genomföra insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och härigenom främja skolornas jämställdhetsarbete.
- Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet får i uppdrag att följa upp och utvärdera regeringens hela satsning mot så kallat hedersrelaterat våld.

- Jämställdhetspolitiken och integrationspolitiken syftar till att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vi kan aldrig acceptera att flickor och unga kvinnor och pojkar och unga män lever under förtryck, hot och våld med hänvisning till att familjens heder kräver det, säger jämställdhets- och integrationsminister Jens Orback.

- Det är viktigt att nu gå vidare och höja kompetensen i domarkåren vad gäller så kallathedersrelaterat våld, säger Mona Jönsson, miljöpartiet.

- Våld mot kvinnor kan aldrig accepteras oavsett hur det utövas, säger Ulla Hoffmann, vänsterpartiet. Alla kvinnor och tjejer skall ha rätt att välja vilket liv man vill leva och skall inte begränsas. Särskilt vikigt är att det nu ges möjlighet att de som riskerar att utsättas får möjlighet att organiserar sig på sina villkor.

Fakta
Regeringen har för perioden 2003-2007 avsatt 180 miljoner kronor för insatser mot så kallat hedersrelaterat våld riktat mot unga kvinnor och unga män, flickor och pojkar från deras nära anhöriga. I målgruppen ingår även homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner. Insatserna omfattar bland annat stöd till skyddat boende och förebyggande arbete över hela landet.

Regeringen har även publicerat rapporten Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet - en kartläggning av åtgärder mot patriarkalt våld och förtryck, särskilt i hederns namn, mot kvinnor och homo- och bisexuella samt transpersoner.


Kontakt:
Olle Eriksson
Pressekreterare hos Jens Orback
08-405 57 96
0702-71 66 18
olle.eriksson@justice.ministry.se

Eva-Lotta Johansson
Departementssekreterare
08-405 13 38Miljöpartiet de Gröna
Mona Jönsson
0702-54 34 62


Vänsterpartiet
Ulla Hoffman
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64