Justitiedepartementet

Regeringen ser över brottsskadelagen

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:29 CEST

Regeringen har beslutat att låta en särskild utredare se över brottsskadelagen. Enligt brottsskadelagen kan den som drabbas av vissa typer av brott, till exempel våldsbrott och sexualbrott, få ersättning från staten för bland annat personskada och kränkning i den mån det inte går att få ut ett skadestånd från gärningsmannen.

Syftet med statlig brottsskadeersättning är att minska skadeverkningarna av brott. En av målsättningarna med regeringens politik är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Ett gott skydd för brottsutsatta är nödvändigt för en balanserad kriminalpolitik där kraftfulla insatser sätts in för att även rehabilitera gärningsmännen och förebygga återfall i brott.

Brottsoffermyndigheten har i dag möjlighet att göra en självständig bedömning av ersättningens storlek. Det innebär att den kan vara såväl högre som lägre än det skadestånd en domstol har dömt ut. Systemet har inneburit att Brottsoffermyndigheten kunnat leda utvecklingen av ersättningspraxis. I vissa fall har det uppfattas som stötande att myndigheten kunnat göra en annan bedömning än en domstol. Utredaren ska överväga om det finns skäl att begränsa Brottsoffermyndighetens möjligheter att göra självständiga bedömningar.

När staten betalar brottsskadeersättning till personer som utsatts för brott kan staten därefter vända sig mot gärningsmannen för att kräva tillbaka motsvarande belopp. En utgångspunkt för översynen av lagen är att kostnaderna för brottsskador i så stor utsträckning som möjligt slutligt ska bäras av den som är ansvarig för skadorna. Utredaren ska se över att regressverksamheten är tillfredsställande reglerad.

Dagens lagstiftning ger inte rätt till ersättning från staten när man utsatts för ärekränkningsbrott som till exempel förtal. Den tekniska utvecklingen har medfört att förtalsbrott kan få allvarligare konsekvenser än tidigare, bland annat genom snabb och omfattande spridning av uppgifter på Internet. Utredaren ska ta ställning till om rätten till brottsskadeersättning bör utvidgas till vissa kvalificerade ärekränkningsbrott.

År 2006 infördes en möjlighet för barn som bevittnar våld mot en närstående att få brottsskadeersättning även om barnet själv inte utsatts för brott. Än så länge har reglerna endast använts i ett begränsat antal fall. Utredaren ska utvärdera 2006 års reform och analysera om stödet till barn som bevittnat våld har stärkts samt om det finns brister i lagstiftningen som bör åtgärdas.

Utredaren ska även undersöka om det finns andra bestämmelser i brottsskadelagen som bör ändras. Regelverket bör utformas på ett sätt som gör det så enkelt som möjligt för brottsoffret att tillvarata sina rättigheter.

 

Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22