Näringsdepartementet

Regeringen ser över möjligheten att hålla fordonsägare ansvariga för hastighetsöverträdelser oavsett vem som kört

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 15:58 CEST

Automatisk hastighetsövervakning med kameror har vid den försöksverksamhet som genomförts visat sig vara effektiv och har haft stor positiv effekt på trafiksäkerheten. Handläggningen av vissa ärenden har dock dragit ut på tiden eftersom det ibland varit svårt att identifiera föraren på fotografiet, bla på grund av att föraren avsiktligt försökt att dölja sitt ansikte.

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en särskild utredare för att titta på möjligheten att införa ett personligt ansvar för ägaren av fordonet, även då detta körs av annan person. Ansvaret skall vara knutet till överträdelse av hastighetsbestämmelser, eller av någon annan trafikregel, vars efterlevnad kan övervakas genom automatiska system.

De under senare år genomförda försöken med automatisk hastighetsövervakning med kameror har lett till att medelhastigheten har sänkts på de övervakade vägsträckorna. Dessutom har antalet olyckor med personskador minskat på dessa sträckor.

Att trafikanterna respekterar hastighetsgränserna är av stor vikt för trafiksäkerheten, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar. Ett viktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet är därför att åstadkomma en sänkning av medelhastigheterna på våra vägar.

Den automatiska hastighetsövervakningen har visat sig vara en av de mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärderna. Övervakningen skulle kunna effektiviseras ytterligare om man inför någon form av ansvar för fordonsägaren. Ett sådant ägaransvar är dock förenat med vissa komplikationer av framför allt juridisk natur. Det är därför angeläget att snarast utreda förutsättningarna för att införa ett ägaransvar för bl.a. hastighetsöverträdelser.

Utredaren skall särskilt analysera om bötespåföljden för de aktuella trafikbrotten kan ersättas med en administrativ sanktionsavgift som fordonets ägare blir skyldig att betala och om fordonets ägare ska vara skyldig att uppge vem som körde fordonet.

Utredaren skall redovisa sitt arbete den 30 september 2005.

Kontakt
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46
Fredrik Ahlén
Ämnesråd
08 405 36 37