Socialdemokraterna

Regeringen slöt internationellt bindande avtal utan beslut och dokumentation – (S) förslag till åtgärder

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 16:04 CEST

I samband med konstitutionsutskottets granskning uppdagades att regeringen slutit ett avtal om utsläppsnivåer av svavel i Östersjön utan att besluta om det. Granskningen visar på stora formella brister i handläggningen av ärendet. Regeringsbeslut saknas, dokumentation saknas, konsekvensanalyser saknas och publicering av avtalet saknas. Hela hanteringen av näringsdepartementet, med förra statsrådet Åsa Torstensson (C) som ansvarig, har lett fram till att regeringen har ingått ett bindande internationellt avtal utan att ett enda beslut fattats, ett enda papper om avtalet finns på regeringskansliet och utan att offentliggöra avtalets existens.
Socialdemokraterna föreslår ett 9-punktsprogram för att komma tillrätta med problemet och se till att avtal sluts på korrekt sätt i framtiden.

1. Alla avtal föregås av förhandlingar. Förhandlingsmandatet ska alltid vara dokumenterat och beslutat. Beroende på avtalets storlek och betydelse kan ansvarig minister bemyndigas att besluta om förhandlingsmandatet. Självklart ska sekretess gälla för mandatet till förhandlingen är avslutad eller, om nödvändigt, ännu längre.

2. Innan ett avtal blir bindande måste regeringen fatta ett beslut. Detta måste ske oavsett om det handlar om s.k. negativ avtalsbildning (att ett avtal sluts om man inte protesterar) eller ett aktivt beslut om att ingå ett avtal.

3. I beredningen av förhandlingsmandatet måste de specifika konsekvenserna för Sverige av olika förhållningssätt och tänkbara scenarier utredas och dokumenteras.

4. I samband med förhandlingarna måste en tydlig kanal in till regeringskansliet alltid finnas.

5. I samband med internationellt bindande avtal som ingås av regeringen ska allt material som är relevant för att i efterhand kunna följa till exempel hur förhandlingen gått, vem som fattat vilka beslut och hur de svenska ståndpunkterna tagits tillvara dokumenteras, samlat och fullständigt, i regeringskansliet.

6. Så snart ett bindande avtal träffats ska detta föras in i den aktuella förteckningen över de internationella avtal som Sverige som stat och svenska medborgare är bundna att följa.

7. Den manual som i dag finns på UD för hur internationellt bindande avtal träffas har visat sig vara ofullständig och i några delar inaktuell. Den måste snarast uppdateras så att den redovisar de faktiska förhållanden och omständigheter som gäller för hur avtal av den här typen kan slutas. De ska också innehålla tydliga föreskrifter om hur dokumentationen ska ske.

8. All personal på regeringskansliet som arbetar med att ta fram internationellt bindande avtal ska genomgå utbildning i hur det formellt ska hanteras. Utbildningen bör ske i flera steg, en generell genomgång av de allmänna reglerna för avtalsslutande samt en mer specifik genomgång för de avtal som är aktuella på det egna departementet.

9. Regeringen ska, precis som nu, kunna bemyndiga myndigheter att ingå avtal. Bemyndigandet ska finnas dokumenterat hos regeringskansliet.


Mer information:
Per Lundström, politisk sekreterare Konstitutionsutskottet, mobil 070-2691975, per.lundstrom@riksdagen.se