Utrikesdepartementet

Regeringen stärker stödet till reformer i Turkiet

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 14:06 CET

Regeringen beslutade idag om en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Turkiet för perioden 2010-2013.

- Turkiets framtida EU-medlemskap förblir den starkaste drivkraften för fortsatta demokratiska reformer i landet. Med den nya strategin stärker  Sverige sitt stöd till Turkiets EU-anslutningsprocess. Strategins insatser kommer att vara ett viktigt bidrag till det reformarbete som behövs för att Turkiet ska fullt ut uppfylla kriterierna för EU-medlemskap, särskilt inom områden som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Sveriges utvecklingssamarbete med Turkiet ska bidra till att uppfylla målet för Reformsamarbete i Östeuropa: stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska Unionen och dess värdegrunder. Stödet kommer att riktas till de största reformbehoven inför ett turkiskt EU-medlemskap och förstärks genom en dialog med Turkiet i frågor om fördjupad EU-integration, jämställdhet och kvinnors deltagande i den demokratiska samhällsutvecklingen samt yttrandefrihet. Behoven i de svagast utvecklade geografiska delarna av Turkiet ska tas i beaktande.

- Turkiet är en viktig partner för Sverige inom många områden och ett turkiskt EU-medlemskap är strategiskt betydelsefullt för EU. Flera utmaningar återstår i anslutningsprocessen, med ytterligare reformbehov inom bland annat offentlig förvaltning och rättsväsende. Kring dessa behov kan Sverige vara till stöd, liksom att bidra till att stärka det civila samhället genom stöd till organisationer som jobbar för minoriteters och andra behövande gruppers rättigheter, fortsätter biståndsministern.

Det svenska utvecklingssamarbetet kommer för perioden 2010-2013 att öka från dagens 45 miljoner kronor till cirka 87 miljoner kronor per år, och kompletterar insatser inom ramen för EU:s förmedlemskapsstöd. För strategins genomförande ansvarar främst Sida och sektionen för turkisk-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul.

Sida handhar den större delen av samarbetet medan sektionen för turkisk-svenskt samarbete främst arbetar med att bidra till Turkiets allmänna debatt om begrepp som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och kultur.

Sveriges breda engagemang i Turkiet omfattar även ett akademiskt samarbete som administreras av Svenska institutet. Turkiska studenter ges genom stipendieprogram möjlighet att studera mänskliga rättigheter och europastudier i Sverige. Svenska studenter ges också möjlighet att genomföra så kallade minor field studies i Turkiet.

Bakgrund
Som ett resultat av Sveriges stöd för ett turkiskt EU-medlemskap och en lång ömsesidigt förtroendefull relation har Sverige ett nära politiskt samarbete med Turkiet. Svenskt samarbete för kapacitetsutveckling har av turkiska aktörer och andra samarbetspartner beskrivits som värdefullt, långsiktigt och balanserat.

För att främja Turkiets närmande till EU och fördjupa de bilaterala relationerna mellan Sverige och Turkiet, inledde Utrikesdepartementet, i samarbete med Sida och Generalkonsulatet i Istanbul år 2005 ett särskilt Turkietprogram. Detta program omfattar en bredd av främjande och mellanfolkligt kontaktskapande, vilken tillgodoses genom utvecklingssamarbetet.

Programmet bygger på ett utökat utvecklingssamarbete till stöd för den fortsatta demokratiprocessen och för de mänskliga rättigheterna. För att uppmuntra ett brett mellanfolkligt engagemang erbjuds bland andra enskilda organisationer, föreningar, kommuner och myndigheter stöd för samarbete med Turkiet. Programmet innehåller också ett ökat turkisk-svenskt utbyte mellan kulturella och akademiska institutioner och inom ramen för ambassadens i Ankara och Exportrådets näringslivsfrämjande verksamhet gjordes en särskild satsning för att lyfta fram svenskt näringsliv och svenska företag.

Ett omfattande parlamentarikerutbyte pågår också mellan Sverige och Turkiet. Intresset i riksdagen för Turkiet är stort och flera svenska riksdagsdelegationer har besökt landet under senare år. Den turkisk-svenska vängruppen är den största i det turkiska parlamentet.
Den nya strategin innebär ett nytt steg framåt i det goda samarbetet mellan Sverige och Turkiet.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97

Gustaf Winstrand
departementssekreterare
08-405 23 96