Kulturdepartementet

Regeringen uppdrar åt Riksarkivet att inrätta samordningssekretariat för digitalt bevarande

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:03 CET

Regeringen gav idag Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015. Sekretariatet ska vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet.

I propositionen Tid för kultur betonade regeringen behovet av att finna gemensamma lösningar för att driva arbetet med digitalisering, digitalt bevarande samt digital förmedling vidare. Detta bekräftas även av de redovisningar myndigheter, institutioner och företag lämnat inom ramen för regeringsuppdraget från 2009 om att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Arbetet med digitaliseringsfrågor inom kulturområdet är också en viktig del av regeringens arbete med e-förvaltning och den samlade handlingsplanen för digitalisering - En digital agenda för Sverige.

För att samordna arbetet med digitalisering, digitaltbevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2011 att ett samordningssekretariat ska inrättas. Sekretariatet ska även stå för utveckling och kompetensuppbyggnad inom området. Sekretariatet ska även vara ett stöd i myndigheternas, institutionernas och företagens arbete med att digitalisera och skapa digital tillgång till kulturarvet.
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos
Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91