Justitiedepartementet

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 11:53 CEST

Regeringen beslutade i går att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av så kallat hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar från nära anhöriga. Kartläggningen skall vara uppdelad på kön och särredovisa omfattningen av hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar på grund av deras sexuella läggning.

Uppdraget till Socialstyrelsen ingår i den satsning som regeringen genomför i samarbete med miljöpartiet och vänsterpartiet och som omfattar totalt 180 miljoner kronor under perioden 2003 - 2007.

Socialstyrelsen ska också ta fram en lägesrapport om länsstyrelsernas insatser i form av skyddat boende, förebyggande arbete och andra insatser mot hedersrelaterat våld.

- Regeringens jämställdhets- och integrationspolitik syftar till att kvinnor och män ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället oavsett etnisk eller religiös bakgrund. Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män, säger integrations- och jämställdhetsminister Jens Orback.

- Vi måste därför bli bättre på att se och förebygga alla de sätt som mäns våld mot kvinnor utövas på, säger Jens Orback.

Bakgrund
Åren 2002 - 2003 kartlade länsstyrelserna förekomsten av så kallat hedersrelaterat våld riktat mot flickor och unga kvinnor från deras nära anhöriga. Länsstyrelserna bedömde att 1500 - 2000 personer var utsatta och att 10 - 15 procent av dem var i behov av skyddat boende. Förekomsten av hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning omfattades inte av kartläggningen.

Eftersom de olika länsstyrelserna själva bestämde hur kartläggningen skulle genomföras skiljde sig upplägget och genomförandet mellan länsstyrelserna. Regeringen anser det angeläget att en nationell kartläggning genomförs för att få en klarare bild av hur vanligt det är att ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld och hot om våld från anhöriga. Dessutom behövs en lägesrapport om länsstyrelsernas arbete med skyddat boende för utsatta ungdomar som kan utgöra en del av regeringens underlag för beslut om fortsatta insatser.

Fakta
Den 7 juli i år fick polisen och åklagarna medel till utbildning.
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen fick i uppdrag att följa upp insatser som gjorts med de medel regeringen tilldelat länsstyrelserna.
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) fick stöd för att utvidga sin dialog med trossamfunden.Internationell konferens om hedersrelaterat våld
I december 2004 arrangerade regeringen i samverkan med vänsterpartiet och miljöpartiet en internationell konferens om patriarkalt våld med fokus på så kallat hedersrelaterat våld.

Slutdokumentet från konferensen framhåller att bakom våldet ligger patriarkala strukturer och föreställningar om kvinnors underordning och mäns överordning och att detta våld måste åtgärdas genom brett utformade insatser för ökad jämställdhet och för ökad respekt för kvinnors rättigheter.Kontakt:
Olle Eriksson
Pressekreterare
08-405 57 96
0702-71 66 18
olle.eriksson@justice.ministry.se

Eva Lotta Johansson
Departementssekreterare
08-405 13 38