Finansdepartementet

Regeringen utreder lagstiftningen om krigsmateriel

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 15:05 CEST

Regeringen tillsätter en utredning om den svenska exportkontrollpolitiken och den pågående internationaliseringen. Anders Svärd, försvarspolitiker och före detta riksdagsman för centerpartiet, blir utredare.

Utredningen ska se över regelverket för krigsmaterielexporten mot bakgrund av den utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska utveckling som ägt rum sedan lagstiftningen trädde i kraft för tio år sedan.

De politiska förändringarna i Europa - Berlinmurens fall, slutet på det kalla kriget, utvidgningen av EU – och det svenska EU-medlemskapet har påverkat förutsättningarna för svensk krigsmaterielexport. I dag utvecklas en gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik och ett gryende europeiskt samarbete kring försvarsmateriel.

I ljuset av utvecklingen och det ömsesidiga beroendeförhållande som vuxit fram länder emellan, ska utredningen se över ramarna kring den framtida svenska exportkontrollen med utgångspunkt i den svenska restriktiva synen på export av krigsmateriel.

Utredningen ska studera en möjlig integrering av den europeiska uppförandekoden för vapenexport i de svenska riktlinjerna och i övrigt se över gällande riktlinjer. Utredningen ska också studera formerna för utökad exportkontroll, nationellt och internationellt, för att bekämpa terrorism och illegal spridning, och utreda hur regeringens mål om största möjliga öppenhet kring krigsmaterielexporten kan främjas ytterligare.

Vidare ska utredningen utvärdera systemet med en självständig tillsynsmyndighet, Inspektionen för strategiska produkter, och samspelet med det parlamentariskt sammansatta exportkontrollrådet och lämna förslag på hur den framtida exportkontrollen bör organiseras. Utredningen ska även undersöka förutsättningarna för att reglera importen av krigsmateriel. Det står också utredningen fritt att ta upp andra frågor som har bäring på arbetet.

Utredningen ska lämnas till regeringen senast den 15 september 2004.

Anette Törnqvist, Pressekreterare
08-405 14 86 070-548 76 80

Christer Asp, Departementsråd
08-405 55 49