Landsbygdsdepartementet

Regeringen vill tredubbla odlingen av eko-märkta produkter

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 12:54 CET


Regeringen har idag lämnat en skrivelse till riksdagen med nya mer långtgående mål för ekologisk produktion i jordbruket. Regeringen vill att andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent av Sveriges jordbruksmark år 2010. För att nå det här målet bör konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentligsektor öka. Inriktningen ska vara att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel 2010.Idag är det endast en liten andel, ca 35 procent, av den ekologiska jordbruksproduktionen som är certifierad, dvs. godkänd av t ex KRAV. Att vara certifierad är en förutsättning för att få sälja produkten som "ekologisk". Den produktion som inte är certifierad når i slutändan konsumenterna som vanliga icke-ekologiska varor. Därför vill regeringen fokusera målen på den certifierade produktionen.

De nya målen för ekologisk produktion av livsmedel innebär att andelen jordbruksmark som är certifierad som ekologisk ska öka till 20 procent år 2010. Idag är den cirka 7 procent vilket betyder att om målet nås så har den ekologiskt certifierade marken nästan tredubblats på fem år. Sedan våren 2005 finns det möjlighet för jordbrukare att få stöd från Jordbruksverket för certifieringskostnaden. Ett stöd till certifiering innebär också, bedömer regeringen, att den ekologiska produktionen ökar där den behövs som bäst, dvs. i områden med störst miljöpåverkan från jordbruket.

- Jag vill satsa på att få mer och fler ekologiska produkter på de svenska butikshyllorna eftersom de bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

I skrivelsen, som har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna, konstaterat regeringen att avgörande för att målet ska nås är att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar. Därför menar regeringen bör konsumtionen i offentlig sektor av ekologiska livsmedel, t.ex. i kommunernas skol- och äldreomsorgskök och landstingsköken, öka med en inriktning att den ska nå 25 procent 2010. Det finns inga tillförlitliga uppgifter på hur stor konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor är idag men enligt en enkät bland landets kommuner 2004, gjord av den ideella föreningen Ekocentrum, ligger den på cirka 2,5 av den totala konsumtionen. Andelen varierade dock mycket mellan kommunerna. Vissa kommuner är uppe i 15-20 procent.

- Det har varit viktigt för oss och vi är väldigt nöjda med att äntligen få till en storsatsning på konsumtion av ekologiska livsmedel inom den offentliga sektorn. Det här är ett stort steg framåt för utvecklingen av den ekologiska marknaden och möjligheten att få en bättre miljö, säger Sven-Erik Sjöstrand, vänsterpartiets förhandlare.

Regeringen vill även öka den certifierade produktionen av griskött och matfågel kraftigt. Idag är denna produktion mycket liten. Preliminär statistik visar att andelen gris i ekologisk produktion var endast 0,8 procent. Andelen ekologiska slaktkycklingar var ännu mindre, 0,1 procent. En anledning till detta, skriver regeringen, är att skillnaderna mellan konventionell och ekologisk produktion av gris och matfågel är stora bl.a. eftersom djuren måste få vara ute i det ekologiska jordbruket.

För nöt- och lammköttsproduktion ser det bättre ut. Andelen ekologiskt lamm är beräknade till t.ex. 40 procent men bara 9 procent nådde konsumenten med en ekologisk märkning. För nötköttsdjur nådde endast 5,5 procent butikerna märkta som ekologiska samtidigt som den totala andelen som faktiskt produceras ekologiskt beräknas till det dubbla. Här finns det menar regeringen stora möjligheten att öka den certifierade andelen. Slutligen ska även den ekologiska mjölkproduktionen, som idag ligger på ca 6-7 procent, öka markant. Nästan alla ekologiska mjölkkor är certifierade.

- Ett inriktningsmål för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel kan ge en ökad efterfrågan, större volymer av ekologiska livsmedel och mer konkurrenskraftiga priser. Det är bra för konsumenterna, säger Åsa Domeij(mp) riksdagsledamot.

Några åtgärder som planeras:

- En aktionsplan ska tas fram för att målet med ekologisk produktion ska nås. Planen bör tas fram i samarbete med producenter, konsumenter, förädlings- och handelsföretag och berörda myndigheter
- Regeringen kommer att aktivt driva på ett förenklingsarbete av reglerna för ekologisk produktion i EU.
- Stöd och miljöersättningarna i det nya landsbygdsprogrammet (samfinansierat av EU och Sverige) som ska börja gälla från 2007 kommer att anpassas till de nya målen. I programmet kommer det att finnas möjligheter att stödja omläggning till ekologisk produktion.
- Fortsatta satsningar på forskning och utveckling.
- I budgeten för 2005 avsattes ytterligare 15 miljoner årligen för marknadsfrämjande åtgärder av ekologiska livsmedel.
- Konsumentverket har sedan 2002 medel för att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel.
- Eftersom regeringens mål avser EU:s regler för vad som är ekologiskt så behöver de svenska konsumenterna informeras om EU:s regler och logotypen för ekologiska produkter.

Fakta ekologiska livsmedel:
- Cirka 510 000 hektar åkermark hade ekologisk odling 2005, detta motsvarar 19 procent av den totala arealen. Men bara 7 procent av arealen var certifierad
- Vad som är ekologiskt styrs inom EU av gemensamma regler. Fram till nu är det i Sverige organisationen KRAV som certifierar både enligt EU:s normer och enligt organisationens egna normer som är något strängare. Nyligen blev även SMAK AB godkända som certifieringsorgan för ekologisk produktion i Sverige.
- Regeringen betalar ut 700 miljoner i stöd till ekologisk produktion per år
- Mellan 2 och 3 procent av den totala konsumtionen utgörs av ekologiska varor
- Idag finns 4000 certifierade ekologiska produkter i Sverige. Det säljs ekologiska varor för 3,5 - 4 miljarder kr per år
- Vid ekologisk odling av växter används inte kemiska bekämpningsmedel eller lättlöslig handelsgödsel. Växterna skyddas från skadegörare av en varierad växtföljd. Ogräs hålls på en hanterbar nivå bl.a. genom mekanisk bekämpning
- Vid ekologisk djurhållning tas extra hänsyn till etiska aspekter
- t.ex. högre krav på stallmiljö och på möjligheten att vistas utomhus. Djuren ska också få ekologiskt odlat foder


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Andreas Mattisson
Departementssekreterare
08-405 11 89
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skr. 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 (http://www.regeringen.se/sb/d/6265/a/60496)
Broschyr: Mat för i dag och i morgon (http://www.regeringen.se/sb/d/6263/a/60497)