Socialdepartementet

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2010

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:54 CET

Regeringskansliets sekretariat för samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken har sammanställt och presenterat det årliga åtgärdsprogrammet. 2010 års åtgärdsprogram är det andra i ordningen.

Inriktningen från år 2009,  att använda sig av 18 särskilt prioriterade områden för ANDT-arbetet, ligger fast för att säkerställa långsiktighet och kontinuitet i planeringen.

Regeringens har som fokus att under år 2010, inom ramen för de prioriterade områdena, stärka och utveckla samverkan och samordning inom följande  särskilt utpekade delområden:
- barn och unga i riskzonen
- skolan som arena
- förebyggande och bekämpande av grov organiserad brottslighet
- dopning och GHB missbruk
- alkohol och narkotika i trafiken
- marknadsföring och försäljning via Internet
- nationell, regional och lokal nivå

Det råder stor enighet från både myndigheter och idéburna organisationer beträffande de samverkansområden som valts ut. Synpunkter har hämtats in vid länsdialoger, med regionala och lokala företrädare runt om i lande, där äldre- och folkhälsominister Maria Larsson eller Ragnwi Marcelind, statssekreterare, medverkat. Berörda myndigheter har under hösten 2009 bidragit med uppföljningar av 2009 års åtgärdsprogram och bedömningar som också utgjort underlag för arbetet med åtgärdsprogrammet.

För att fler barn och unga ska skyddas från missbruk är det nödvändigt att vi blir bättre på  samordning, uppföljning och kunskapsutbyte. Uppdraget till Statens folkhälsoinstitut att kartlägga vad som lokalt görs för barn i missbruksmiljöer, blir ett viktigt kunskapsunderlag.

En särskild fokusgrupp ska bildas på regeringskansliet, kring barn och unga i riskzonen, som ett viktigt bidrag till förbättrad samordning av insatserna.

Fokusgruppen knyts till den interdepartementala grupp, SAMANT, som redan finns. Rollen för SAMANT som forum för att samordna regeringens insatser stärks, för bättre samverkan inom de sju utpekade områdena.

Länsdialogerna med Maria Larsson och Ragnwi Marcelind kommer att fortsätta under 2010.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Ulrik Lindgren
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00