Folkpartiet

Regeringens passivitet riskerar drabba alla svenskar som vill köpa bostad utomlands!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 08:33 CET

-- Det är oskickligt att regeringen inte redan gjort upp om en förhandlingslösning. Nu har regeringen försatt Sverige i en tvångssituation. Det kan försämra vårt lands manöverutrymme framöver, ge förlängd oklarhet om rättsläget för säkert tusentals svenskar som vill köpa bostad utomlands, och kan medföra en sämre lösning i sakfrågan för dessa.

-- En kompromissmöjlighet som kommissionen fört fram under hand är att personer som säljer sin fastighet i Sverige och köper en ersättningsbostad i ett annat EU/EES-land, för att få behålla uppskovet med reavinstskatten en gång per år sänder in ett intyg till de svenska skattemyndigheterna, som visar att hon/han har kvar ersättningsbostaden.

-- Det är naturligtvis inget vattentätt kompromissförslag ur fiskal eller integritetssynpunkt med till exempel utdrag ur det aktuella EU-landets fastighetsregister, eller motsvarande typ av intyg, men det är ändock ett bättre alternativ än att slopa den uppskovsrätt som vi i dag har, och som Sveriges innevånare och bostadsmarknad är anpassade till.


Bakgrund.
Sverige bryter mot EG-rätten genom att enbart vid transaktioner inom Sverige medge uppskov vid beskattning av kapitalvinst vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Det har EU-kommissionen slagit fast. Att nuvarande ordning strider mot EU/EES-avtalet med dess regler om fri rörlighet medger även den svenska regeringen. Regelbrottet består i att dagens skatteregel endast gäller om ersättningsbostaden finns i Sverige, inte om den är belägen i ett annat EU/EES-land (Norge är det viktigaste EES-landet i sammanhanget). Sverige behandlar därmed fastighetstransaktioner som sker inom Sverige på ett annat sätt än om transaktionen är gränsöverskridande och involverar ett annat EU/EES-land. Det svenska regelverket strider därmed mot grundläggande EU-regler om icke-diskriminering och fri rörlighet.

EU-kommissionen kräver följaktligen att Sverige ändrar sin lagstiftning. Uppskov med beskattningen av reavinsten vid försäljning av permanentbostad måste tillåtas även när den nyköpta bostaden ligger i annat EU/EES-land.

Regeringens överväganden av olika handlingsalternativ och konsekvenser har varit dåligt redovisade och föga debatterade, bland annat på grund av sekretessbeläggning av en skriftväxling med EU-kommissionen.
_______________________________________________

Carl B Hamilton, Riksdagsledamot (fp), 0708-345 736, carl.b.hamilton@riksdagen.seCarl B Hamilton, M. P. (liberal), riksdagsman (fp)
V. ordf. i EU-nämnden, talesman i arbetsmarknadsfrågor.
Ledamot av folkpartiets partistyrelse, suppl. i utrikesnämnden, professor
Tel. (+46) (0)70 8 345 736 (mobil). Adr. Riksdagen, 100 12 Stockholm.
Välkommen att ta risken att gå in på min hemsida (www.folkpartiet.se/templates/ eller prenumerera på mitt nyhetsbrev "Hamiltons Blandning" om europafrågor, arbetsmarknads- & tillväxtpolitik, mm på http://www.liberalerna.net/nyhetsbrev/start/subscribe.asp?NetworkID=5