Finansdepartementet

Regeringsförslag om ändrade regler för CFC-beskattning

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 16:24 CEST

Regeringen överlämnade på måndagen en proposition till riksdagen med förslag till ändrade regler för CFC-beskattning (Controlled foreign company).

Syftet med CFC-regler är att förhindra eller försvåra skatteplaneringsåtgärder genom transaktioner med lågbeskattade utländska juridiska personer som leder till att den svenska skattebasen urholkas. Det kan t.ex. vara fråga om s.k. ränteavdragsarbitrage eller andra transaktioner som innebär att inkomster förs över till koncernföretag i en lågskattestat för att sedan tas hem till Sverige i form av kapitalvinst eller utdelning.

Förslagen innebär att reglerna för beskattning av en delägares direkta och indirekta innehav av andelar i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster ändras. Med lågbeskattade inkomster i en utländsk juridisk person avses nettoinkomster som antingen inte har beskattats alls eller beskattats lindrigare än 15,4 procent av ett underlag beräknat enligt svenska regler. De lågbeskattade inkomsterna ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Avräkning mot den svenska skatten ges för utländsk skatt.

Obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga med andelar knutna till ett fast driftställe i Sverige berörs av de ändrade reglerna.

CFC-regler innebär i huvudsak att en svensk delägare i en utländsk juridisk person i vissa fall beskattas löpande för sin andel av den utländska juridiska personens inkomster.

Förslaget till ändrade CFC-regler är en konsekvens av de nya reglerna om skattefrihet och utdelning på näringsbetingade andelar som riksdagen antog i maj. Effektivare CFC-regler krävs även för att kapitalvinstreformen inte ska komma i konflikt med EU: s uppförandekod för företagsbeskattning.

Förslaget är utformat så att en generell regel definierar vad som ska anses som lågbeskattade inkomster och enligt huvudregeln träffas av CFC-beskattning. Undantag görs sedan för det fall att den utländska juridiska personen som har sådana inkomster hör hemma i en stat eller en jurisdiktion som räknas upp i en särskild lista. Flertalet stater, både med vilka Sverige har skatteavtal och med vilka Sverige saknar sådana avtal, finns upptagna på denna lista.

Inkomster hos en utländsk juridisk person som kommer från internationell rederiverksamhet föreslås under vissa förutsättningar undantas från reglernas tillämpning. Likaså undantas, under vissa förutsättningar, bl.a. finansiell verksamhet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Inom EES föreslås tillämpningen av CFC-reglerna i princip begränsas till vissa koncerninterna verksamheter. Det nu gällande kravet på så kallad jämförlig beskattning för skattefrihet på utdelning och kapitalvinster föreslås samtidigt tas bort.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2003.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Maria Bjernelius Lundahl
Kansliråd
08-405 16 78

Roland Gustafsson
Dep.råd
08-405 16 82