Svenska Teknik&Designföretagen

Regeringsrätten ger företagen rätt i upphandlingen gentemot Göteborg Stad

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 17:09 CEST

Regeringsrätten ger företagen rätt i upphandlingen gentemot Göteborg Stad

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag har flera gånger reagerat på Upphandlingsbolagets sätt att göra upphandlingar. När man under 2008 skulle handla upp tekniska konsulter fick man nog. Företagen samlade sig till en gemensam aktion och överklagade. I såväl Kammarrätten som Länsrätten gav man företagen rätt men ärendet gick vidare till Regeringsrätten. Och nu har även den gett företagen rätt. Den upphandlingsmodell som Upphandlingsbolaget använt godkändes inte.

 

Regeringsrätt meddelade sin dom den 19 oktober 2010 i de båda mål (3344-09 och 3345-09) som avsåg huruvida det är tillåtet att parallellt använda sig av och kombinera flera tillvägagångssätt i samma upphandling. Upphandlingsbolaget ville använda de båda av LOU tillåtna tilldelningsmodellerna  - rangordning och förnyad konkurrensutsättning  för samma slags avrop och i samma intervall utan att närmare ange när respektive modell skulle användas. Avgörandena är efterlängtade och till sina innehåll tydliga. ” Vi är mycket nöjda med utfallet”, säger Lena Wästfelt, vd för Svenska Teknik&Designföretagen. Precis som utfallet i domarna konstaterar så var det i detta fall inte tillåtet att kombinera rangordningen och förnyad konkurrensutsättning vid avrop från ett och samma ramavtal. Det måste framgå vid vilka omständigheter respektive tilldelningsmodell  kommer att användas och den upphandlande myndigheten kan inte fritt välja vilken tilldelningsmodell, vid vilket tillfälle.

Lena Wästfelt, understryker att det är viktigt att alla parter eftersträvar en så effektiv tillämpning som möjligt av LOU. Ingen av parterna är betjänt av otydlighet om marknadens principer ska kunna råda. ”Vi hoppas nu på en fortsatt dialog med både politikerna, tjänstemännen i staden och dess Upphandlingsbolag. Vi ser gärna att vi tillsammans försöker finna ett bra sätt att använda LOU”, fortsätter  Lena Wästfelt.

Utdrag ur domen:

 

Regeringsrätten skriver bland annat i sin dom:

Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, transparens och proportionalitet gäller vid all upphandling, således även vid upphandling av ramavtal. Kravet på lika­behandling innebär bl.a. att tilldelningskriterierna enligt ett ramavtal inte får ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet och kravet på transparens får anses innebära att en leverantör som tar del av förfrågningsunderlaget ska få klart för sig hur tilldelningen av kontrakt enligt ramavtalet kommer att ske.

 

Eftersom Upphandlingsbolagets förfrågningsunderlag ger avropande myndigheter en valfrihet i fråga om vilken modell som ska användas vid tilldelning av kontrakt upp­fyller det inte kraven på likabehandling och transparens. Upphandlingen har därför inte skett på ett så öppet och förutsägbart sätt som förutsätts i LOU.

Eftersom upphandlingen har skett i strid med LOU ska upphandlingen, i likhet med vad kammarrätten och länsrätten har kommit fram till, göras om. Överklagandet ska därför avslås.

 

 

För ytterligare information kontakta

Lena Wästfelt, VD

Svenska Teknik&Designföretagen

070-345 69 07, lena.wastfelt@std.se

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 740 företag med 28.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.