Göteborgs universitet

Reggio Emilios pedagogiska filosofi möter konst- och bildvetenskap

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:13 CEST

Tarja Häikiös avhandling Barns estetiska läroprocesser. Atelierista i förskola och skola är den första bildpedagogiska avhandlingen om atelieristafunktionen inom förskola och skola sedd utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Avhandlingen är därför ett viktigt bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt.

Häikiö har sin utgångspunkt i konst- och bildvetenskap och beskriver barns estetiska läroprocesser utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. Reggio Emilias pedagogiska filosofi utgör en grundläggande utgångspunkt i avhandlingen. Bildpedagogiska praktiker beskrivs genom fallstudier gjorda i Sverige och jämförelser med verksamheter i Italien och i Finland. Atelieristans bildpedagogiska arbete med barnen i ateljé står i fokus och rollen som pedagogisk handledare eller pedagogista presenteras. Reggio Emilia-förskolornas barnsyn, verksamhet med dokumentation, pedagogiska miljöer och förhållningssätt beskrivs och analyseras. I avhandlingen beskriver, analyserar och granskar Häikiö den pedagogiska praxis som ligger bakom dokumentationen som medvetandegörande metod.
Utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs fantasibegrepp bildar avhandlingens teoretiska bas. Häikiö lyfter fram fantasin som en avgörande del i ett barns utveckling utifrån Vygotskijs teori om fantasin som medvetandeform. Minnets och föreställandets komplementära funktion antas här utgöra en förutsättning för barns lärande.

Avhandlingens titel: Barns estetiska läroprocesser. Atelierista i förskola och skola
Opponent: Professor Anette Göthlund, Stockholm
Disputationen äger rum fredagen den 14 september, kl 10.15
Sal: Stora Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6

Närmare upplysningar kan fås av Tarja Häikö, tel. 031-786 48 79, e-post: tarja.haikio@hdk.gu.se

Kontaktperson: Petra Platen, Humanistiska fakulteten, tel. 031-786 48 65, e-post petra.platen@hum.gu.se