Region Gävleborg

Region Gävleborg och 142 andra europeiska regioner i unik manifestation

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 18:34 CEST

I ett gemensamt initiativ som är unikt i EU´s historia kräver 143 regioner fortsatt ekonomiskt stöd till de regioner i Europa som omfattas av EU´s mål för regional konkurrenskraft och sysselsättning, däribland Gävleborg.

Det här handlar om framtidens sammanhållningspolitik; alltså EU´s politik för regional utveckling. Genom stöd från EU´s strukturfonder har Sverige, och däribland Gävleborg, under åren fått medel för Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Nu har det kommit indikationer på att kommissionen kan komma att dra in stödet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning inför nästa budgetperiod 2014 och framåt och därför startades detta initiativ.

Det officiella undertecknandet av initiativets deklaration skedde idag den 7 oktober i Bryssel på Bayerns regionkontor. Därefter överräcktes deklarationen till bl.a. kommissionären för regionalpolitik Johannes Hahn, i EU-kommissionens byggnad Charlemagne.

Av utrymmessjäl kunde endast en representant från varje medlemsland, från den högsta regionalpolitiska nivån delta. Sveriges representant vid det officiella undertecknandet av deklarationen är starkt kopplad till Region Gävleborg i och med att det var vice ordförande för vårt Bryssel-kontor Central Sweden, Irén Lejegren, som höll i pennan. Ytterligare 24 regionala presidenter skrev under deklarationen vid ceremonin.

- Detta är ett sätt för Gävleborg att tillsammans med många och starka regioner göra sin röst hörd i EU, säger Eva Hultgren, Utvecklingsstrateg för internationalisering vid Region Gävleborg

 

För mer information vänligen kontakta:

Mats Törnquist, Regiondirektör Region Gävleborg  073-274 27 83

Maria Lunander, chef Central Sweden +46 732 75 37 67


Foto: Andreas Hagman

 

Så här lyder deklarationen:

Deklaration från ”regional konkurrenskraft och sysselsättning”-regionerna om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik efter 2013

Vi, Europas regioner, som är stödberättigade inom ramen för det nuvarande målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i EU:s sammanhållningspolitik 2007-2013, understryker att EU:s sammanhållningspolitik är av vikt för hela EU. Vi är fullt medvetna om utmaningarna och behoven för perioden efter 2013. Vi stödjer därför diskussionen om Europa 2020-strategin och om hur man på bästa sätt använder Europeiska unionens tillgängliga budgetmedel. Därför ser vi det som vårt politiska ansvar att i dag peka på brådskan och behovet av en sammanhållningspolitik för EU för alla regioner efter 2013.

Sammanhållningspolitiken är ett värdefullt och absolut nödvändigt europeiskt instrument för konvergens- och övergångsregionerna i deras strävan att komma ikapp och utvecklas samt för att gynna det viktiga samarbetet mellan regioner. Det är dock också absolut avgörande för konkurrenskrafts- och sysselsättningsregionerna att deras potential stärks ytterligare för att aktivt bidra till de gemensamma europeiska målen och för att möta framtida behov och utmaningar. Genom att sammanhållningspolitiken använder sig av beprövade strukturer för genomförande som smidigt kan anpassas till ändrade förhållanden, är den det europeiska instrument som på bästa sätt bidrar till att övervinna regionala strukturella svagheter både mellan och inom regioner och till att minska regionala skillnader, vilket är en avgörande förutsättning för generell europeisk tillväxt och sysselsättning.

Den integrerade fleråriga strategin för EU:s sammanhållningspolitik är unik och absolut nödvändig för att ta hänsyn till de olika regionernas behov och utvecklingspotential. Dess system för flernivåstyrning, med ett decentraliserat program som lägger ansvaret på regionerna, garanterar genom regionala prioriteringar och skräddarsydda åtgärder en framgångsrik och effektiv platsbaserad och välgrundad politik nedifrån och upp i linje med EU-prioriteringarna. Systemet har vunnit förtroende genom att leverera synliga och hållbara resultat och erkänt mervärde! Den andra, uteslutande sektorbaserade, EU-politiken är ett nyttigt och viktigt komplement till de regionalpolitiska åtgärderna, men kan inte på något sätt ersätta dem.

Undertecknande regioner yrkar därför att det nuvarande och långsiktiga målet regional konkurrenskraft och sysselsättning (utan subregional zonindelning) eller ett liknande system med lämplig och tillräcklig finansiering och flexibilitet ska finnas kvar efter 2013.

Vi, undertecknande regioner som är stödberättigade inom ramen för det nuvarande målet regional konkurrenskraft och sysselsättning, ber därför Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet samt Regionkommittén att vederbörligen beakta önskemålen i denna deklaration när EU:s prioriteringar fastställs i framtiden och låta oss regioner ta vår del av ansvaret i europeiska partnerskapet.