Region Örebro län

Region Örebro läns hållbarhetsarbete ger effekt

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2018 09:36 CEST

Arbete med hållbarhetsfrågor ger effekt. Det visar redovisningar av Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Region Örebro län har minskat sin klimatpåverkan med nästan en tredjedel sedan 2010. Fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt arbete med klimatsmarta måltider har haft stor betydelse för resultatet.

Arbetet med en hållbar utveckling fortsätter. 2017 var första året med Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2017-2020, som nu också har redovisats.

Hållbarhetsarbete ger effekt
- Resultaten från vårt aktiva arbete inom flera hållbarhetsområden är tydliga, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Det visar att det ger effekt att sätta mål och arbeta med dem, och det visar också att vi kan nå ännu längre. Chefer och medarbetares uppfinningsrikedom och engagemang utifrån hållbarhetsprogrammet är avgörande för vårt arbete.

Digitala möten ersätter resor
- Klimatpåverkan till följd av resor har alltid varit en utmaning, och det är därför glädjande att se att det förra året hölls över 22 000 videomöten inom Region Örebro län, vilket är en kraftig ökning som också minskar resandets belastning på miljön.

Allt fler utbildas i HBTQ
HBTQ-frågorna är en viktig hållbarhetsfråga, och i dagsläget finns drygt en handfull verksamheter som är HBTQ-diplomerade. En webbaserad utbildning har tagits fram och under 2017 genomfördes 270 utbildningar och många utbildningar pågår.

Engångsskålar av plast är nästan borta
Ett annat konkret exempel på minskad klimatpåverkan är hur Region Örebro län har minskat förbrukningen av engångsskålar i plast. År 2010 förbrukades 38 000 engångsskålar, nu 2 400 för år 2017. Förbrukningen har minskat med nästan 94 procent, vilket minskar behovet av nytillverkning men också mängden avfall.

Handlingsplan för jämställd vård
I det fortsatta arbetet med hållbarhetsfrågorna ska det under 2018 bland annat inledas ett arbete med att ta fram en handlingsplan för jämställd vård i Region Örebro län.

Unikt hållbarhetsprogram
Region Örebro läns Program för hållbar utveckling är unikt i Sverige. Bara ytterligare något landsting/region har tagit fram ett program där alla perspektiv på hållbarhet har samlats i ett program och fått mätbara mål. Programmets fem fokusområden är: organisationskultur och arbetssätt, social stabilitet, god hälsa och lika villkor, minskad sårbarhet, klimatpåverkan och fossilberoende, miljöpåverkan samt upphandling och inköp.

Kontakt:
Catrin Steen (MP), regionråd, tel. 076 – 100 83 82
Malin Isaksson, miljöstrateg, tel. 019 – 602 71 87

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.