Region.Västerbotten

​Region Västerbotten deltar i ny nationell jämställdhetssatsning

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 13:00 CET

Region Västerbotten är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen på Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I Modellregioner utvecklar deltagarna sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att regionens resurser fördelas jämställt. Den här satsningen hjälper oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det höjer kvaliteten i verksamheten, säger Erik Bergkvist (S), Regionråd vid Region Västerbotten

Mentorer stöttar arbetet

De sex deltagarna i satsningen ska benchmarkamed varandra i två grupper:

Regionerna Gotland, Värmland och Västerbotten arbetar tillsammans med att jämställdhetsintegrera det regionala arbetet med utveckling och tillväxt

Regionerna Gävleborg, Västmanland och Norrbotten fokuserar påarbetet med jämlik och jämställd hälsa och social hållbarhet.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

– Som jämställdhetsansvarig politiker är jag glad att vi får vara en del i satsningen på Modellregioner. Det kommer att ge oss möjlighet att fortsätta det arbete vi påbörjat och chans att utveckla vårt jämställdhetsarbete ytterligare, säger LiseLotte Olsson (V), Landstingsråd vid Västerbottens läns landsting.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna, som utgörs av politiker, chefer och strateger från varje region, träffas fem gånger under ett år. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Marie Trollvik, som leder satsningen från SKL.

Om satsningen Modellregioner

SKL driver sedan 2016 en satsning på Modellkommuner. 2019 sprids konceptet för första gången även till regioner. Satsningen på Modellkommuner/Modellregioner finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer om Region Västerbottens jämställdhetsarbete

Läs mer om projekt Modellkommuner/Modellregioner på SKL:s hemsida

Läs mer om SKL:s stöd till kommunernas jämställdhetsarbete

Mer information

Katarina Molin, Enhetschef Projekt- och verksamhetsutveckling, Region Västerbotten

070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Marie Trollvik, SKL

070-874 12 29, marie.trollvik@skl.se

Presskontakt

Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/