Gestrike Media AB

Regionala energisparåtgärder begränsar det överhängande klimathotet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 21:53 CET

Vi svenskar är bland annat omtalade för våra duktiga idrottare, Vasaloppet och ABBA vilket är något vi är stolta över. Att vi däremot också är duktiga på energi- och miljöteknik är något vi borde vara minst lika stolta över. Egna energisparåtgärder och svensk energiteknik på export är en vinst i kampen mot såväl det globala klimathotet, lokala miljöproblem. Att det dessutom oftast ger betydande kostnadsbesparingar för både enskilda och företag och ökade skatteintäkter i tredubbel bemärkelse är ännu ett plus.

Så självklart, Sverige har en mycket viktig roll i den globala energiomställningen, vi har tekniken, vi har resurserna men vi saknar gemensamma målsättningar och strategier på lokal och regional nivå. Istället handlar det hela mest om ökad tillväxt genom att konsumera ännu mera, totalt fel med tanke på den globala situationen och vår position på världsmarknaden. Gävleborg har precis som övriga invånare ett individuellt ansvar för miljöeffekter från sin energianvändning, oavsett politisk tillhörighet eller yrkesroll, som jag ser det ett av det mest primära i vårt moderna och kunskapsintensiva samhälle. Med betydande resurser i form av skogsråvaror och en välutvecklad processindustri ger goda möjligheter att effektivisera, producera och exportera såväl teknik som resurser i form av bränsle och kunskap inom dessa områden, det senare efterfrågas bland annat från Kina. De tusentals nya och indirekta arbetstillfällen som en intensifiering av energisparåtgärder medför skulle verkligen få Gävleborg att växa på många sätt.

Vilket är då det mest avgörande för att vi skall lyckas med detta?
Ja, en gemensam energipolitisk och ökad samverkan inom alla led är en förutsättning om vi skall lyckas med omställningen av det Svenska energisystemet. Den andra avgörande faktorn är vårt individuella ansvar för hur vi själva gör för att minimera vår energianvändning.

Den nu Svenska lagen om Energideklarationer grundar sig på ett EU-direktiv där i princip alla länder inom den europeiska gemenskapen kommit överens om att införa påskynda byggnadstekniska energisparåtgärder och reducera Europas oljeberoendet och minska klimatpåverkan. Dessa lagar hittar vi i fler och fler av de europeiska länderna, närmast har vi Danmark där energideklarering av byggnader infördes redan för 7 år sedan. Syftet med att energideklarera en byggnad är att skapa förutsättningar till att reducera energianvändningen i form av åtgärdsförslag som reducerar värmeläckage, förbättrar tekniken samt ger råd om hur vi kan utnyttja energisystemen på ett så effektivt och smart sätt som möjligt.

Förordningen om energideklarationerna har äntligen tagit form efter diverse turer fram och åter. Dessvärre tyder det mesta på att det i likhet med OVK-förordningen (den obligatoriska ventilationskontrollen) blir ännu en byråkratisk och typiskt svensk administrativ tegelsten och att huvudsyftet riskerar åsidosättas, det är bara att beklaga och söka dölja att jag är svensk istället för att stolt säga att nu, nu har vi också blivit proffs på att energieffektivisera våra byggnader.

Från olja och el till biobränsle och förnyelsebar energi
Inom länet pågår just nu ett flertal projekt och aktiviteter, alla med målsättningen att reducera, optimera energianvändningen och säkerställa tillförseln av energiråvaror till regionen. Några exempel är BioDrivX, en förstudie avseende regional produktion av biologiska drivmedel, projektet X-MaTs samt planerna på en vidareutveckling av solcellsanläggningen på Polhemsskolan i Gävle till ett utbildnings- och informationscentrum för solenergi och stadsbaserad vindkraft.

Utbildningscentrum för förnyelsebar energi
”Solenergi och småskalig vindkraft är framtidbransch med stor utvecklingspotential och på Polhemsskolan i Gävle testar vi tekniken integrerad i utbildningen, på sikt ser vi gärna en vidareutveckling till ett utbildnings- och informationscentrum för förnyelsebar energi, säger Mattias Gustafsson projektledare och sakkunnig på GDE-kontor”. I dagsläget finns en solcellsanläggning på en effekt av 2 kW placerad på taket mot Kungsgatan, delar av installationen har gjort av elever på skolan och intresset har visat sig vara mycket stort just i utbildande syfte. Värt att nämna är att det för offentliga lokaler för närvarande finns ett statligt stöd på 70% för just solcellsanläggningar.

X-MaTs, som står för Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg 2005-2007 är ett projekt i full drift och som fokuserar kring kostnadseffektivare och miljövänligare transporter. Några av aktiviteterna som bedrivs handlar om att öka antalet miljöbilar, bidra till fler bilpooler och utbilda i sparsam körning (ecodriving) samt få oss att nyttja tåg, bussar och cykel i större utsträckning. Mer information om dessa aktiviteter och projekt återfinns på HYPERLINK "http://www.gde-net.se" www.gde-net.se samt HYPERLINK "http://www.x-mats.nu" www.x-mats.nu

Den kommunala energirådgivningen en viktig roll
Regionens kommunala energirådgivare utgör en viktig roll som statens förlängda arm gällande allmänna energifrågor. De kommunala energirådgivarna vänder sig till konsumenter, mindre företag och föreningar och rådgivningen skall ske på ett objektivt och opartiskt sätt med syfte att informera om olika förutsättningar samt lotsa frågeställarna vidare till aktuella informationskällor och mer konkreta resurser. Nytillträdde kommunala Energirådgivaren Dan Engdahl på Gävle kommun ser betydande möjligheter för såväl privata konsumenter som små- och medelstora företag när det gäller möjligheterna till sparsamma åtgärder. ”Om vi verkligen skall få igång energiomställningen på allvar så krävs en betydligt ökad medvetenhet om energi vilket ger en allmänt ökad kunskap, på så sätt ges den enskilde godare möjlighet till handling. Att alla drar åt samma håll är också en grundläggande förutsättning, såväl kommunala energibolag, privata företag och inte minst inom de politiska leden”.

För att återgå till helheten så finns det som synes goda möjligheter till såväl tillväxt som ökad energisäkerhet för regionen. Jag uppmanar er alla, särskilt politiker och beslutsfattare att på allvar ta till er dessa tankar, följ med i debatterna om klimathotet, utnyttja resurserna, stötta projekt och idéer som gynnar energiomställningen och miljön så skall ni se att Gävleborg komer att blomstra.

För mer information kontakta:
Bengt Gustafsson, energirådgivare
Tel: 070-669 66 70
bengt.gustafsson@bgr.se