Försäkringskassan

Regionala mål: Skillnader i ohälsotal mellan länen ska minska

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 11:50 CEST

Skillnaderna mellan länen när det gäller ohälsotal ska minska. Det är ett led i Försäkringskassans strategi för att uppnå ett ohälsotal på högst 37,0 senast i slutet av 2008. Försäkringskassan sätter därför upp mål för ohälsotal för varje län.


Länsmål i bilaga [pdf 20 kB]
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2005/pm41_05/dokument/pm41_05bil2.pdf

– Målen är utmanande men fullt realistiska att nå. Det är dock viktigt att framhålla att Försäkringskassan ensam inte klarar att nå dem. Det behövs insatser också från vården, arbetsgivarna, arbetsförmedlingen och andra aktörer. För att nå fram måste vi samverka och hitta alternativ till sjukpenning eller sjukersättning tillsammans med den enskilde. Avgörande är att det finns en arbetsmarknad också för personer som inte alltid har hundra procent arbetsförmåga, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.

Ohälsotalet, som är ett mått på antalet utbetalda dagar med sjukpenning eller sjukersättning per person mellan 16 och 64 år, var i augusti i år 41,8 och varierade länsvis mellan 35,6 och 52,4. Spridningen kan delvis förklaras av befolkningsstrukturen i länen men till allra största delen beror den på andra faktorer: Praxis hos läkare, arbetsmarknaden och också hur Försäkringskassan arbetar. Regeringens mål om en halvering av sjukpenningdagarna ingår i Försäkringskassans mål om högst 37,0 ohälsodagar.

Försäkringskassan redovisar nu mål för ohälsotalen på länsnivå. Målen för respektive län beaktar skillnader i befolkningsstruktur medan skillnader beroende på andra faktorer ska halveras. Länens ohälsotal kommer då, 2008, att variera mellan 33,3 och 43,2.

Regeringen har i budgeten aviserat förstärka resurser till Försäkringskassan för att mer intensivt kunna arbeta med och pröva arbetsförmågan och stödja människor som varit borta länge från arbetslivet att finna en väg tillbaka. Även andra myndigheter samt vården får förstärkta resurser i samma syfte.

Försäkringskassans strategi för att nå utjämningen bygger bland annat på

nationell och regional samverkan med hälso- och sjukvården, arbetsgivarna och andra myndigheter för att tillsammans med den enskilde finna alternativ till sjukpenning och sjukersättning.
en kraftfull utveckling och tillämpning av gemensamma, enhetliga arbetssätt och metoder över hela landet inom Försäkringskassan.
att ta tillvara den nya nationella organisationens möjligheter till riktade insatser och effektiv resursanvändning. Sedan årsskiftet är Försäkringskassan en gemensam myndighet som på ett mer effektivt sätt kan disponera och fördela sina resurser.

Presskontakter i Försäkringskassans länsorganisation
http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2005/pm41_05/dokument/pm41_05bil1.pdf

För kommentarer
Curt Malmborg, generaldirektör
08-786 90 01

För vidare information
Rolf Lundgren
08-786 95 45

Presskontakt 08-786 98 88
Robin Lapidus, presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Carina Larsson, pressekreterare
08-786 95 73, 0708-786 430