Statistiska centralbyrån, SCB

Regionalräkenskaper 2009: Bruttoregionprodukten ökade mest i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 09:49 CET

Endast två län, Stockholm och Östergötland, uppvisade en ökning av bruttoregionprodukten (BRP) i löpande priser år 2009. Stockholms län hade fortfarande klart högst BRP, både per invånare och per sysselsatt. Detta framgår av SCB:s preliminära regionala räkenskaper. Resultaten är osäkra beroende på att en mer schablonmässig beräkningsmetod än tidigare har använts.

BRP i löpande priser ökade under 2009 snabbast i Stockholms län (+2,1 procent). Även Östergötlands län (+0,5 procent) uppvisade en ökning. Alla övriga län noterade minskande BRP i löpande priser. Svagast utveckling av BRP hade Norrbottens, Kronobergs och Södermanlands län. Även Skåne (-4,4 procent) och Västra Götaland (-5,9 procent), två län med stor BRP, redovisade betydande nedgångar. Utvecklingen i riket som helhet, det vill säga BNP-utvecklingen 2009 i löpande priser, var -3,4 procent.

Det vanligaste sättet att analysera BRP är att ställa den i relation till regionens medelbefolkning. Riksgenomsnittet för BRP per invånare år 2009 var 333 000 kronor i löpande priser. I vanlig ordning låg Stockholms län högst med en BRP per invånare på 480 000 kronor. Stockholm var det enda län som låg över riksgenomsnittet. Andraplacerade Västra Götalands län uppvisade en BRP per invånare på 315 000 kronor, närmast följt av Norrbottens län med 310 000 kronor. Lägst BRP per invånare hade Södermanlands län, följt av Värmland och Gotland.
Arbetspendling är en del av förklaringen till den höga siffran för BRP per invånare i Stockholms län, och även till den låga siffran för Södermanlands län. Se även avsnittet ”Definitioner och förklaringar” nedan.

Ett annat sätt att analysera BRP är att ställa den i relation till antalet sysselsatta i regionen. Riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt år 2009 var 688 000 kronor i löpande priser. Högst låg Stockholms län, 912 000 kronor, närmast följt av Västernorrlands län med 697 000 kronor. Dessa två län var de enda som placerade sig över riksgenomsnittet. På tredje plats låg Norrbottens län (686 000 kronor). Lägst BRP per sysselsatt hade Gotland.

Länsvisa mått för bruttoregionprodukt 2009, löpande priser  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325637.aspx

Metod och arbetsgång

Vid denna beräkning av preliminära regionala räkenskaper har en schablonmässig metod använts. Regionala uppgifter över förädlingsvärden och löner har använts för att extrapolera 2008 års BRP på länsnivå till 2009. Därefter har kalibrering gjorts mot BNP enligt de kvartalsvisa nationalräkenskaperna.

Publiceringen är denna gång mindre omfattande än normalt, både vad gäller antal variabler och detaljeringsgrad. Det som publiceras är totaluppgifter på länsnivå, det vill säga ingen uppdelning på branscher eller beräkning av uppgifter på kommunnivå har gjorts. Följande variabler publiceras (endast län): BRP-utveckling i löpande priser, BRP per invånare samt BRP per sysselsatt. Däremot publiceras denna gång inte några uppgifter för följande variabler: Volymförändring för BRP, lönesummor, antal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar samt hushållens disponibla inkomster.

De definitiva regionala räkenskaperna bygger på betydligt bättre och mer detaljerat källmaterial än de preliminära. Definitiva regionala räkenskaper baseras bl.a. på nationalräkenskapernas årsberäkningar. Beroende på omläggning till ny näringsgrensindelning (SNI 2007) kommer nationalräkenskapernas årsberäkningar för år 2009 att färdigställas först i slutet av februari 2012, vilket är drygt tre månader senare än normalt. Definitiva regionala räkenskaper med ny näringsgrensindelning (SNI 2007) för åren 2008-2009 publiceras därefter i april 2012, och en längre tidsserie (2000-2010) färdigställs i december 2012.

 

Definitioner och förklaringar

BRP är ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor produktionen är inom en region. BRP är inte ett mått på regional välfärd eller regionala inkomster.
Summan av regionernas BRP är, per definition, lika med rikets BNP.
Jämförelser i löpande priser innebär att såväl prisförändringar som volymförändringar påverkar siffrorna.

Arbetspendling över regiongränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de bor (är folkbokförda). Inpendling påverkar därför en regions BRP per invånare uppåt, medan utpendling påverkar BRP per invånare nedåt.

Även befolkningsstrukturen har betydelse för BRP per invånare. En region med en relativt stor andel av befolkningen utanför arbetsmarknaden/produktionen (pensionärer, barn o s v) tenderar att få lägre BRP per invånare än en region där en större andel av befolkningen deltar i produktionen.

Branschstrukturen påverkar BRP per sysselsatt. En region med stor andel kapitalintensiva branscher, med höga driftsöverskott i kombination med få anställda, har vanligtvis relativt hög BRP per sysselsatt. Statliga och kommunala myndigheter redovisar definitionsmässigt inga driftsöverskott (driftsöverskotten är per definition lika med noll). En region med stor andel sysselsatta i offentliga myndigheter eller i branscher med låga, eller rentav negativa, driftsöverskott tenderar därmed att ha relativt låg BRP per sysselsatt. Observera att antalet sysselsatta i en region utgörs av alla personer som arbetar i denna region (både invånare i regionen och personer som pendlar in från andra regioner).

Regionala räkenskaper följer det europeiska räkenskapssystemet för national- och regionalräkenskaper ENS95.

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-04-19.Producent

SCB, Nationalräkenskaperna
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Eddie Karlsson
Tfn 08-506 945 36
E-post nrinfo@scb.se
Henrik Nyman
Tfn 08-506 945 96
E-post nrinfo@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.