Västra Götalandsregionen

Regionens revisorer: SU måste hantera externa forskningsmedlen bättre

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:01 CET

Sahlgrenska universitetssjukhuset behöver bli bättre på att hantera sina externa forskningspengar. Det konstateras i en rapport som regionens revisorer hanterade vid sitt senaste sammanträde.
Det handlar om pengar från staten, näringslivet och forskningsstiftelser, närmare 500 miljoner kr för år 2004.

Statens finansierade det året omkring 300 forskningsprojekt och den kliniska utbildningen för 450 läkarstudenter med 347 miljoner kr. Näringslivet och forskningsstiftelser finansierade med cirka 150 miljoner kr till 200 forskningsprojekt. Till dessa pengar kan läggas regionens 15 miljoner till ett 50-tal projekt.

Granskningen har handlat om långsiktiga och kortsiktiga risker. Största kortsiktiga faran menar rapporten ligger i att forskningsprojekten inte har full kostnadstäcknng och slutar med underskott dvs man förbrukar mer pengar än vad som är avsatt till projektet. Dessa underskott måste balanseras upp och det görs då med pengar från sjukhusets löpande verksamhet, vården av patienter. En viktig förklaring till detta är att den ekonomiska uppföljningen av projekten brister, likaså den förberedande kalkyleringen.

På längre sikt handlar det om att viss forskningsverksamhet kan bli alltför beroende av de externa finansiärerna. Det handlar i det sammanhanget även om förmågan att hantera den personal som blir övertalig och de lokaler som blir obehövliga, när forskningsanslag och projekt av en eller annan orsak avvecklas eller på annat sätt avslutas.

I rapporten anges några särskilda punkter där sjukhuset kan bli bättre:

SU behöver…
• … en gemensam ekonomihandbok. Den ska ange hur forskningsprojekten ska hanteras ekonomiskt: tydligare och vara mer heltäckande och innehålla mer standardiserade rutiner.

Det nuvarande ekonomiska regelverket ger möjligheter till skilda tolkningar. Organisationen är dessutom starkt decentraliserad och forskningsverksamheten präglas av akademiska frihet. Därför, menar rapporten, finns ett starkt behov av en enhetlig ekonomiadministration.

• … en gemensam kontraktsreskontra, en redovisning av all kontrakterad finansiering, som visar vilka pengar som kommer att tillföras och hur penningtillgången står i förhållande till den verksamhet som bedrivs.

• … en gemensam rutin för hur förlustriskerna i de olika projekten ska bedömas.

• … en gemensam kalkylmall för forskningsprojekten.

Den så kallade förkalkylen, den beräkning som ligger till grund för vad ett projekt kommer att kosta, är en av de viktigaste punkterna i arbetet inför en ansökan om forskningsmedel. Särskilt viktig är den i de fall där finansieringen är kopplad till en motprestation.

• … regler för vilka avtal som endast får ingås efter konsultation av juridisk kompetens.

• … rutiner som säkerställer att projektredovisningen ger en rättvisande bild av forskningsprojekten.

I nuläget kan det vara så att pengarna i ett projekt är slut, medan det fortfarande återstår arbete. Rapporten vill se en redovisningsmetod där förbrukade medel redovisas tillsammans med vad som presterats.

• … rutinmässigt följa upp att forskningsprojekten avslutas som avtalat, dvs. på rätt avslutsdatum. Syftet är bland annat att undvika framtida, negativa ekonomiska överraskningar.


Genom de föreslagna åtgärderna kommer den interna kontrollen att stärkas. Samtidigt skapas förutsättningar för uppföljning och utvärdering på lika villkor.

I rapporten rekommenderas SU att klargöra fördelningen av ansvaret för internkontrollen. Avsikten är klarlägga på vem och på vilken nivå ansvaret för uppföljningen och övervakningen av systemen för intern kontroll ligger.

Läs rapporten här.
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/dok/3902_Slutligt%20PM%20externa%20medel.pdf

Kontaktperson: Sven Arvidson, revisionsdirektör, 0708 - 55 24 45.