Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 25 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:55 CEST

Allmänhetens frågestund och utdelande av handikappidrottsstipendium

Vid regionfullmäktiges sammanträde utdelades årets handikappidrottsstipendium på 100 000 kronor till tre personer som delade på summan. Vid mötet hölls även allmänhetens frågestund där 18 av de 21 frågorna besvarades.

Handlingar...
http://extra1.vgregion.se/arkiv/politiskadokument_/regionfullme4ktige_/handlingar_/20051025_/default.htm

Tre fick årets handikappidrottsstipendium
De tre som får ta emot Västra Götalandsregionens handikappidrottsstipendium delades i år ut till Michael Lindgren, Hökerum, Maria Karlsson, Lidköping, och Marie Nylander, Göteborg. Västra Götalandsregionen vill med stipendiet synliggöra handikappidrotten som en möjlighet att skapa ett innehållsrikt liv. Den totala stipendiesumman är 100 000 kronor.
Läs mer...
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/view.cfm?RecordID=3651

21 frågor från allmänheten
Till allmänhetens frågestund som inledde dagens regionfullmäktige hade 21 frågor kommit in. Frågorna handlade om allt från cykelbanor och vårdcentraler till upphandlingar och försäljning av fastigheter. 18 av frågorna hann man med att besvara muntligen på mötet men samtliga som ställt frågor kommer att få skriftliga svar.
Läs frågorna...
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/BildRightPage____41115.aspx

Regionens erfarenhet grund för framtida uppgifter
Regionfullmäktige beslutade att anta positionspappret från regionfullmäktiges ansvarsberedning som utgångspunkt för fortsatt dialog kring samhällsorganisationen och regionens roll som regionalt självstyrelseorgan.

Dokumentet kommer nu att överlämnas till Ansvarskommittén.
Läs mer i särskilt pressmeddelande...
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/view.cfm?RecordID=3664

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån från egna yrkanden.

Stark ekonomi med 800 miljoner i överskott
Regionfullmäktige beslutade notera informationen i den ekonomiska augustirapporten för Västra Götalandsregionen. Fullmäktige godkände även regionstyrelsens hantering av konstaterad differens mellan beställarnämnderna i Göteborg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Augustirapporten visar att årets första åtta månader inneburit en fortsatt stark resultatutveckling, en hög produktionsnivå och ekonomisk balans för regionens verksamheter. Den svaga konjunkturen och arbetsmarknadsläget har medfört en nedjustering av skatteintäkterna. Trots detta har prognosen för helåret förbättrats och resultatet beräknas nu bli ett överskott på 800 miljoner kronor.

För första gången i regionens historia beräknas hälso- och sjukvården klara budgeten med marginal samtidigt som invånarna får mer sjukvård än planerat. Skattehöjningen på 20 öre, fastighetsförsäljningarna, verksamheternas positiva resultatutveckling och den förbättrade likviditeten som halverat räntekostnaderna är förklaringen till det goda resultatet som beräknas för år 2005.

Resultatet skapar förutsättningar för att återställa förra årets negativa resultat och därmed i sin helhet uppfylla balanskravet. Resultatet innebär också att regionfullmäktiges finansiella mål för nästa år till viss del kan uppfyllas redan i år. Målen är att behålla den goda ratingen, att investeringarna ska finansieras utan lån och att regionens egna kapital ska uppgå till två miljarder år 2008. Beräkningen är att målet i det närmaste nås redan i år med ett eget kapital på 1 979 miljoner kronor.

I augusti uppgick antalet anställda i regionen till 49 806 personer (45 250 årsarbetare). Det är en ökning med 763 personer jämfört med samma tid förra året. Detta förklaras främst av att det blivit lättare att rekrytera personal, utökat öppethållande över sommaren och utökade beställningar. Sjukfrånvaron har minskat med 0,6 kalenderdagar per anställd och år jämfört med förra året och övertidsarbetet fortsätter att minska.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Förtydligande om investeringsmodell
Regionfullmäktige beslutade att en ny investeringsmodell ska införas. Ärendet återremitterades tidigare av fullmäktige för att ett förtydligande krävdes om vissa begrepp.

200 miljoner per år mer till investeringar
Regionfullmäktige beslutade att investeringsplanen för åren 2007 och 2008 uppgår till 1 461 respektive 1 492 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 200 miljoner per år och en återgång till tidigare investeringsnivåer. Ökningen innebär ingen nyupplåning för regionen utan kan finansieras genom fastighetsförsäljningen och det beräknade överskottet för år 2005. Under år 2006 klaras den högre investeringsnivån genom att hela investeringsutrymmet inte har utnyttjats tidigare.

Försäljning sjukhem i Skövde
Fullmäktige beslutade att fastigheten Aspö sjukhem i Skövde ska säljas. Handikappförvaltningen kommer att flytta sin verksamhet från lokalerna. En uppgörelse finns mellan Västfastigheter och det kommunala bostadsföretaget Skövdebostäder om en köpesumma på 3,5 miljoner vilket motsvarar marknadsvärdet.

Försäljning vårdcentral i Göteborg
Fullmäktige beslutade att fastigheten Hagens vårdcentral i Göteborg ska säljas. Primärvården kommer att flytta verksamheten till annan lokal.

Nya reglementen för styrelser och nämnder
Regionfullmäktige beslutade att anta nya reglementen för hälso- och sjukvårdsnämnderna och alla utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården. Ändringarna i reglementena är en följd av beslutet om budget för år 2006. I budgeten fastställdes att det blir hälso- och sjukvårdsnämnderna som ska göra beställningarna av den högspecialiserade vården. Regionstyrelsen ska samordna beställningen av högspecialiserad vård men beslut ska fattas av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Motion om resepolicy besvarad
Regionfullmäktige beslutade att motionen från Sören Kviberg (v) om en resepolicy för regionens egna verksamheter ska vara besvarad med miljönämndens yttrande.

Bolagsstyrelserna får utbildning
Regionfullmäktige beslutade att motionen från Ulrik Nilsson (m) om uppdragen till regions bolag ska anses vara besvarad med regionkansliets yttrande. I yttrandet framgår att under regionens första mandatperiod genomfördes utbildningar för styrelser i regionens bolag och stiftelser vid tre tillfällen och de flesta bolagen har sedan genomfört egna introduktionsutbildningar för styrelsen. Frågan om utbildning av beställare och uppdragstagare/bolag om gällande regler med mera bör på nytt övervägas i inledningen av kommande mandatperioden.

Svårt ange antal arbetstillfällen
Regionfullmäktige beslutade att motionen från Ulrik Nilsson (m) om resultat av regionens insatser för att främja näringslivsutvecklingen i Västra Götaland ska anses vara besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. I yttrandet framgår att det är svårt att ange hur många arbetstillfällen som finns kvar i de projekt regionen stöttat fram till år 2001. Många faktorer påverkar och det har inte funnits några krav på exempelvis personnummer på de personer som ingått i projekten. Regionutvecklingssekretariatets analysenhet håller för närvarande på att utveckla kommunikationer för utvärdering och uppföljning av gjorda insatser.

Redovisning av motionsbalansen
Regionfullmäktige beslutade att lägga redovisningen av motionsbalansen till handlingarna. Enligt kommunallagen skall motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes, anmälas till fullmäktige. Redovisningen visar att det just nu finns 18 motioner (inklusive de som behandlades på dagens sammanträde) som inte beretts klart eller inte fattats beslut om än. 15 av motionerna har inkommit i år medan en inkom förra året och två under år 2002. Av de tre äldre motionerna har två antingen bordlagts eller återremitterats.

Fyra interpellationer besvarades
Fyra interpellationer besvarades under regionfullmäktiges sammanträde. Fastighetsnämndens ordförande, Ulla y Gustafsson (s), svarade Stefan Kristiansson (mp) om elsanering av vårdutrymmen. Ordförande i primär- och tandvårdsstyrelsen, Lena Jansson (s), svarade Ulla-Britt Hagström (kd) om skolläkartjänster. Miljönämndens ordförande, Kristina Jonäng (c), svarade Conny Brännberg (kd) om regionen kan köpa lokalt producerad mjölk och regionutvecklingsnämndens ordförande, Kent Johansson (c), svarade Conny Brännberg om möjligheten till ett forum för sammanhållen kustbygd.
Läs svaren...
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/BildRightPage____41115.aspx

Fyra frågor besvarades
Även fyra frågor från ledamöter besvarades under frågestunden. Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, Jonas Andersson (fp), svarade Agneta Jansson (kd) om slutrapport gällande förändringar av akut- och jourverksamhet i Mittenälvsborg. Regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson (s), svarade Soili Brunberg (mp)om kollektivtrafiken från Kungälvs lasarett. Jan-Åke Simonsson (s) svarade Göran Larsson (mp) om förbättringar för människor med missbruk och psykiska problem. Jonas Andersson svarade även på frågan från Maria Plass (m) om upphandling av Villa Qrera.

Fyra nya motioner inkomna
I samband med regionfullmäktiges sammanträde anmäldes fyra nya motioner som inkomna. En motion från Ulrik Nilsson (m) om regler vid avyttring. Två från Monica Selin (kd) och Benny Strandberg (kd) varav en om värdegrund för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregion och en om rätt att träffa specialist inom 30 dagar (vårdgaranti). Samt en från Lars Bergsten (m) om vårdvisare i Västra Götalandsregionen.

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702 – 49 17 24, informationsdirektör Göran Ekstedt, 0709 – 60 05 91 eller presschef Kjell Foss, 0702 - 41 52 88.