Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 28 november 2006: Budgetbeslut och val till nämnder och styrelser

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:08 CET

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde idag om Västra Götalandsregionens budget för 2007 och planer för 2008 och 2009. Vidare tog fullmäktige beslut om ledamöter och ersättare till cirka 1600 olika politiska uppdrag.

Alla länkar på: http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____4117.aspx
Handlingar…

Budget med justeringar
Redan i juni i år tog regionfullmäktige beslut om nästa års budget och flerårsplaner fram till och med 2009. Eftersom det varit allmänna val i år togs budgetbeslutet idag upp på nytt. Det blev i stort sett en bekräftelse på den budget som antogs i juni med en oförändrad skattesats på 10 kronor och 45 öre men med en del justeringar. Den politiska majoriteten, socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet, hänvisar till positivare prognoser för skatteintäkterna nästa år och beslut togs om ytterligare satsningar på 315 miljoner kronor.

Justeringarna innebär att ytterligare 260 miljoner kronor satsas för att klara vårdgarantin och ortopediplanen. Tio miljoner för att klara ett kraftigt ökat regionalt resande med kollektivtrafiken. 30 miljoner för att stimulera ungdomar att söka tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. 15 miljoner satsas för att öka produktionen av film, TV och media i Västra Götaland. En del av satsningarna får en fortsättning i flerårsplanen. Vidare innebär justeringarna att ett kompetenscentrum om våld mot kvinnor ska inrättas år 2008 och samma år ska åldersgränsen för den fria tandvården höjas från 19 till 21 år.

Moderaterna, kristdemokraterna, miljöpartiet och sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande som inte fick stöd och därför reserverade sig vänsterpartiet mot den delen av beslutet.
Budget och justeringar…

Val till cirka 1600 uppdrag
Under regionfullmäktige sammanträde genomfördes val till cirka 1600 olika politiska uppdrag. Det var ledamöter till nämnder och styrelser men också val till uppdrag som inte ligger inom regionens verksamhet, såsom nämndemän till olika domstolar och ledamöter till skattenämnder med mera.
Se lista med alla val…
Se lista med val till opolitiska styrelser...

Jämställdhetspriset 2006 delades ut
Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2006 går till Ambulansenheten vid Område Mölndal/SU. Enheten har bland annat ”… lyckats ta tillvara den ökade kompetens som en könsblandad personalgrupp medför.” och ”… åtgärdat orättvisor i omhändertagandet av kvinnor och män i verksamheten.”
Läs mer...

Ny prislista vuxentandvården nästa år
Regionfullmäktige beslutade att en generell höjning av priserna hos folktandvården ska göras från den 1 januari med 2,7 procent. Dessutom ska en del prisförändringar göras av specifika åtgärder som inte ingår i den generella höjningen.

Tandvård för vuxna som bedrivs av folktandvården ska vara självfinansierad. Under 2006 skedde inga förändringar, men för att klara detta 2007 behövs justeringar i prislistan.

Interpellation om vaccination mot livmoderhalscancer
Under sammanträdet besvarade ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, Jonas Andersson (fp), en interpellation som ställts av Anette Ternstedt (v), om vaccin mot livmoderhalscancer.
Läs interpellationssvaret...

Fråga om person- och godstrafik på Bohusbanan
En fråga ställdes under sammanträdet av Soili Brunberg (mp) till Leif Blomqvist (s), regionråd och ordförande i Västtrafik, om den framtida person- och godstrafiken på norra Bohusbanan.

Beslut om nya reglementen för ett stort antal nämnder och styrelser
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om förändringar i den politiska organisationen. Bland annat bildar man fem primärvårdsstyrelser med ansvar för respektive geografiskt område samt en ny tandvårdsstyrelse. Regionfullmäktige beslutade om förändrade reglementen för flera nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården. Miljöpartiet reserverade sig på denna punkt.

Regionfullmäktige fastställde även ändringar i reglementet för revisorskollegiet och dessutom ytterligare ändringar i reglementena på grund av förändringar i den politiska organisationen. Ett exempel är att det är miljönämnden som lämnar uppdrag åt Göteborgs botaniska trädgård – tidigare gjorde kulturnämnden detta.

Västsvensk Teater och Dans AB byter namn
Västsvensk Teater och Dans AB har för avsikt att byta namn till Regionteater Väst AB. Regionfullmäktige godkände de ändringar i bolagsordningen som krävs för namnbytet.

Kommentarer angående dagens beslut i regionfullmäktige kan finnas på de politiska partiernas hemsidor:

Socialdemokraterna Västra Götaland

Folkpartiet Västra Götaland

Centerpartiet Västra Götaland

Moderaterna Västra Götaland

Vänsterpartiet Västra Götaland

Kristdemokraterna Västra Götaland

Miljöpartiet Västra Götaland

Sjukvårdspartiet Västra Götaland

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702- 49 17 24,
presschef Kjell Foss, 0702-41 52 88, informationschef Bo Carlsson, 0705-69 51 66.