Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige den 9 september

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 17:06 CEST

Västra Götalandsregionen fasar ut farliga kemikalier

Vid regionfullmäktiges möte, på tisdagen i Vänersborg, beslutade fullmäktige om en ny kemikaliestrategi för Västra Götalandsregionen. Strategin innebär att Västra Götalandsregionen ska fasa ut och ersätta miljö- och hälsofarliga kemikalier med mindre farliga produkter och att användningen av farliga kemikalier, inom Västra Götalandsregionen, ska minska med 25 procent inom fyra år.

Användningen av kemikalier inom Västra Götalandsregionens verksamheter varierar stort, störst är användningen inom vården. Det visar den nulägesanalys som gjordes 2007. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU sjukvården används till exempel 5300 respektive 1200 kemiska produkter men alla kemikalier är inte giftiga eller hälsofarliga.

De flesta kemikalier som används inom Västra Götalandsregionen ingår som delar i olika varor. Till exempel innehåller plast, elektronik, textilier och sjukvårdsmaterial kemiska ämnen och produkter som används vid tillverkningen till exempel lim, lack, färg och impregnering.

Under 2008 påbörjas arbetet med att kartlägga användningen av de kemikalier som utgör en fara för miljön och människors hälsa, kemikalier som är miljöfarliga, mycket giftiga, allergiframkallande eller cancerframkallande till exempel amalgam, framkallnings- och fixeringsvätskor för röntgen, mjukgörare i plast och Lustgas.

Att Västra Götalandsregionen fram till 2012 ska minska användningen av kemikalier med 25 procent ställer stora krav på framtida upphandlingar av varor och förbrukningsartiklar. Västra Götalandsregionen utgår från Miljöstyrningsrådets krav och utvärderingskriterier. Dels handlar det om att välja bättre alternativ som är mindre miljöfarliga och dels handlar det och att fasa ut produkter med miljöfarligt innehåll.

Arbetet med att ställa större miljökrav vid upphandlingar har redan påbörjats. Nyligen blev upphandlingen av PVC-fria undersökningshandskar klar. Upphandlingen innebär att de 31 miljoner undersökningshandskar, som förbrukas inom Västra Götalandsregionen varje år, nu blir helt fria från det miljöskadliga ämnet PVC. Läs mer i pressmeddelandet från Regionservice.

Dotterbolag till Sahlgrenska International Care AB avvecklas

På förslag från Sahlgrenska International Care AB beslutade regionfullmäktige vid tisdagens möte att det helägda dotterbolaget, Gothenburg Municipal Services AB, som varit vilande sedan Västra Götalandsregionens bildandes, avvecklas.

Borgensåtagande på 40 miljoner för Folkteatern i Göteborg

Västra Götalandsregionen ingår ett borgensåtagande för Folkteatern i Göteborg på maximalt 40 miljoner kronor.

För att möta framtidens behov behöver Folkteaterns lokaler att byggas om för att bland annat anpassas så att funktionshindrade lättare ska kunna besöka teatern. I och med ombyggnaden kommer hyran att höjas för att täcka ägarens, Folkets Hus i Göteborg, investeringar i lokalerna. Västra Götalandsregionens borgensåtagande gäller under förutsättning att Folkteatern inte kan betala hyran under de kommande tio åren som det nya hyresavtalet gäller.

Beslutet avgjordes genom votering. 82 ledamöter röstade för borgensåtagandet, 51 emot och 16 avstod från att rösta.
Moderaterna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet Västra Götaland reserverade sig mot beslutet.

Beredning för förståelse mellan profession och politik

Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens möte i Vänersborg att tillsätta en tillfällig beredning för att belysa hur arenor kan skapas för förståelse mellan profession och politik, ur ett medborgarperspektiv. Beredningen får åtta ledamöter, en från varje parti i fullmäktige. Beredningens arbete, som beräknas kosta 150 000 kronor, ska redovisas senast i februari 2009.

Beviljad ansvarsfrihet

Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens möte i Vänersborg att bevilja Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm samt Kosterstiftelsen och Stiftelsen Stenebyskolan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Del av fastighet i Trollhättan säljs

Västra Götalandsregionen säljer en del av fastigheten Öjebro 1 i Trollhättan. Det beslutade regionfullmäktige på tisdagen. Köpare är Trollhättans kommun.
Fastigheten, som ligger mellan högskolan och torget, står tom och behövs inte längre för Västra Götalandsregionens egen verksamhet. Försäljningen sker i enlighet med Västra Götalandsregionens strategi att inte äga fastigheter som inte behövs för egen verksamhet. Fastigheten är på 947 m2, säljs till sitt bokförda värde för 900 000 kronor.

Avslag för motion om PSA-test för män över 50 år

I en motion föreslår Susanne Aronsson (-) och Margaretha Bjälkemo (-) att Västra Götalandsregionen utreder om det är möjligt att införa ett frivilligt PSA-test för alla män över 50 år i likhet med mammografi för kvinnor.

Regionfullmäktige beslutade som regionstyrelsen tidigare föreslagit att avslå motionen.

Regionstyrelsen hänvisar till att alla remissinstanser inom regionen hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer som rekommenderar att man inte inför allmänt PSA-test för män över 50 år.

Susanne Aronsson (-) och Margaretha Bjälkemo (-) reserverade sig mot beslutet.

Ingen utredning om klimatfond

I en motion föreslår Stefan Kristiansson (mp) med flera att regionutvecklingsnämnden ska utreda hur en klimatfond ska utformas.

Regionfullmäktige beslutade på förslag från regionstyrelsen att avslå motionen. Regionstyrelsen hänvisar till regionutvecklingsnämndens och miljönämndens yttranden där man anser att en klimatfond skulle resultera i onödig byråkrati och att Västra Götalandsregionen inte skapar finansieringsfonder för olika ändamål. Istället menar nämnderna att det idag finns möjlighet att söka medel för olika insatser och att frågan bör kunna hanteras inom regionens projekthantering och projektfinasiering.
Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Regionen bör utreda riktlinjer för transporter av avlidna

Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens möte i Vänersborg att Västra Götalandsregionen ska se över riktlinjerna för hemtransporter av avlidna. Fullmäktige bifaller därmed Ingrid Bergmans (mp) motion. Bergman menar i motionen att det är orimligt att dödsboet får betala för hemtransporten av en avliden när patienter vårdats på sjukhus långt från hemorten.

Att vården sker långt från hemmet kan bero på att patienten remitterats för behandling, att patienten blivit anvisad till ett annat sjukhus än det närmaste genom vårdgarantin eller genom möjligheten att fritt välja vårdgivare i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionens etikkommitté anser att omhändertagandet av avlidna bör vara likvärdigt oavsett var en person avlider. Etikkommittén anser att det är etiskt riktigt att kistsättningen sker på det sjukhus där den avlidne vårdats men att Västra Götalandsregionens ansvar inte bör upphöra förrän kistan transporterats till det remitterande sjukhuset.

Motion om fallolyckor inom sjukvården besvarad

Birgitta Evans (s) föreslår i en motion till regionfullmäktige att en plan tas fram för att förebygga och förhindra fallolyckor inom sjukvården. Regionfullmäktige beslutade att följa regionstyrelsens förslag om att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande.

Regionstyrelsen hänvisar till att fallskador i samband med vård redan är ett högt prioriterat område inom handlingsprogrammet för Säker Vård.

Motion om ökat engagemang för konsten i regionen besvarad

I en motion till regionfullmäktige föreslår Otto Linton (m) att alla gåvor som regionen köper in ska vara tillverkade av konstnärer som bor i Västra Götaland. I ett yttrande skriver regionkansliet att motionen inte är genomförbar fullt ut, men att dess intentioner är en god utgångspunkt som kan ligga till grund för en stor del av inköpen av gåvor. Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens möte att motionen är besvarad med regionkansliets yttrande.

Inga särskilda riktlinjer för förändringsarbete

I en motion till regionfullmäktige föreslår Göran Larsson (mp) att regionstyrelsen ska ta fram riktlinjer för förändringsarbete i Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade vid fullmäktigemötet att avslå motionen och följer därmed regionstyrelsens förslag till beslut. Regionstyrelsen hänvisar till personalutskottets utlåtande som säger att motionens intentioner är väl tillgodosedda genom gällande lagar, avtal, rutiner och arbetssätt inom Västra Götalandsregionen.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Motion om vidareutbildning av sjuksköterskor besvarad

Gunilla Levén (m) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ser över förutsättningarna för sjuksköterskors vidareutbildning till specialistsjuksköterskor.

Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens möte att motionen är besvarad med personalutskottets svar till motionen. Personalutskottet anser att det uppdrag som personaldirektören fick av utskottet i november 2007, att se över gemensamma riktlinjerna för utbildningar, även omfattar frågorna i Gunilla Levéns motion.

Beslutet avgjordes genom votering. 77 ledamöter röstade ja till regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad, 68 röstade emot och 4 avstod från att rösta.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Ingen ytterligare utredning om de mindre järnvägarnas potential

Stefan Kristiansson med flera (mp) och Sören Kviberg med flera (v) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen formulerar en framtidsvision för var och en av de mindre järnvägarna i Västra Götaland och utreder hur banornas trafikandel kan öka.

Regionfullmäktige beslutade vid fullmäktigemötet i Vänersborg att motionen är besvarad.

Regionfullmäktige hänvisar till regionutvecklingsnämndens yttrande där nämnden anser att, regionen genom flera pågående utredningar, aktivt agerar för en positiv utveckling av trafiken på berörda banor och till ett tidigare yttrande till banverket där man påtalar att regionens avsikt är att långsiktigt köra persontrafik på Viskadals-, Kinnekulle- och Norra Bohusbanan i minst samma omfattning som idag.

Miljöpartiet och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Valärenden

Vid fullmäktiges sammanträde behandlades ett flertal val till olika förtroendeuppdrag i Västra Götalandsregionens styrelser och nämnder. Exempelvis valdes en ny ordförande till styrelsen för Skaraborgs sjukhus, Lars Christer Jonson som ersätter den avgående ordförandenLars Roslund.

Fyra motioner inlämnade

I samband med regionfullmäktiges möte på tisdagen lämnade ledamöterna in fyra motioner.

  • Göran Larsson (mp) lämnade en motion om att erbjuda KOL-test för rökande anställda.
  • Sören Kviberg (v) och Annette Ternstedt (v)lämnade en motion om medtagande av cykel i regiontrafiken, en fråga för miljö och hälsa.
  • Lena Jagers Bladini (v)lämnade en motion om att låta regionens fria teatergrupper ta del av GöteborgsOperans kompetens.
  • Göran Larsson (mp) och Annelie Nilsson (mp) lämnade en motion om att inrätta en kunskapsbank för HBT-frågor.

  • Kontaktperson: Hans Aronsson, fullmäktiges ordförande, 0705-31 32 01.
    Johan Assarsson, regiondirektör, 0702-49 17 24. Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35.